Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

Reeds 5 Juli 1819 was de commissie met een plan gereed en werd dit aan den Koning ter goedkeuring gezonden.

Dit plan beoogde het hier bedoelde gebied door een te graven kanaal op de Donge te doen afwateren. Maar de Hoofdingenieur van den Waterstaat in Noord-Brabant, Goedkoop, verklaarde zich evenals de Inspecteur van den Waterstaat, Goudriaan, in zijn rapport van 6 Juli 1820, tegen een afwatering op de Donge.

Zeker was hiervan het gevolg, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 27 Juli 1820 van den Minister van Binnenlandsche Zaken de mededeeling ontvingen, dat de Regeering bezwaren had tegen het kanaal, hoofdzakelijk omdat de Donge te weinig afvoer vermogen had1),

Terwijl er aldus plannen in bewerking waren om het poldergebied een behoorlijke afwatering te bezorgen, verscheen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant van 20 October 1820 No. 109, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 4Nov. 1820, waarbij aan de eigenaren van gronden, gelegen in de traverse der Beersche Maas, van Cuijk-Linden tot beneden Ravenstein, ernstig gelast werd, de daarop staande heggen te snoeien, zoodat deze niet meer dan 94 c.M. boven het maaiveld zouden uitsteken. Zeker moest dit, evenals de verruiming der traverse van 1828 en later 2), tot gevolg hebben, dat de lager gelegen Maaspolders nog meer met het water der Beersche Maas bezwaard werden.

Den 5den Januari 1821 werd door Gedeputeerde Staten een commissie benoemd tot het opmaken van een nieuw ontwerp voor de water loozing van dit poldergebied. Maar reeds in 1824 staakte deze commissie haar werkzaamheden.

Zeer eigenaardig werd bovengenoemd besluit van 20 October 1820 8) gevolgd door het besluit van Gedeputeerde Staten van 30 October 1822, waarbij toegestaan werd, zoowel den Groenendijk als den Schutlakenschen Dam te dichten en op te maken. Immers door het snoeien der heggen zou het Beersche Maaswater vlugger afgevoerd worden, waardoor ook meer water door de overlaten bij Beers Noord-Brabant binnen moest stroomen. Nu

1) A. de Geus: Berigt en Consideratiën betrekkelijk het ontworpen kanaal van uitwatering en inundatie van Grave naar Geertruidenbe rg, uitgebracht 25 Mei 1849, No. 1030. Bijlage II. bldz. 15.

') Zie ook bldz. 61.

*) Ir. Bongaerts: Scheiding Maas en Waal, alsv. bldz. 7.

Sluiten