Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

te maken tot vrijen doorloop van water of tot vrije doorstrooming van winterwater1).

Terwijl A. de Geus mededeelde, dat deze overlaten zouden dienen voor afleiding van het Maaswater naar de Baardwijksche Overlaat 2), achtte Leemans dit niet juist. De overlaat in den Hollandschen dijk ligt 30 c.M. hooger dan de Bokhovensche, zoodat het waarschijnlijk de bedoeling is geweest, door de overlaten den afloop van het overstroomingswater van de landen ten Westen der Dieze te bevorderen 8). De overlaat in den Hollandschen dijk was ook even hoog als de Baardwijksche, n.1. gelijk aan het militaire inundatiepeil van 's Hertogenbosch.

Hoe treurig de toestand in dien tijd aan den Maaskant was, schilderde J. H. v. Rechteren in 1830 in een beschrijving, welke nog heden op vele streken van toepassing is:

„Door de steeds verhoogde bedding der rivieren is de middelbare „stand van derzelve waterspiegels verhoogd, en, hoezeer niet meer „water dan te voren afvoerende, is het peil van hetzelve in het

voor jaar gewoonlijk te hoog dan dat vele polders met eenig „goed gevolg zelfs door middel hunner molens, kunnen droog „gemalen worden 4).

„De gevolgen daarvan zijn bedroevend. De vruchtbaarste „landstreken verliezen hun waarde, de lasten overstijgen hier en „daar de inkomsten, of zijn zoo hoog, dat tenminste weinig aan „den ongelukkigen grondeigenaar overblijft.

„Laat in den Zomer worden vele velden droog, sommige in het „geheel niet. De tijd van zaaien is voorbij, en op het land groeit „niets dan lang geschoten vlotgras, tot alle gebruik ongeschikt. „Biezen en ander onkruid vertoont zich en zijn in betere jaren „bijna niet te verdelgen.

„De paarden worden gedurende geheele maanden niet gebruikt, „het vee wordt karig gevoed, in afwachting, dat de drasse landen „de beweiding kunnen verdragen. De nijvere landman zit met „bedroefde oogen zijn akkers te aanschouwen, tuurt eiken dag op „de weinig of niet vallende rivier, van welke zijn zijn of niet zijn

*) Leemans: Sluiting Overlaten, alsv. bldz. 5.

*) A. de Geus: Beschrijving Overlaten, alsv. bldz. 25.

*) Leemans: Sluiting Overlaten, alsv. bldz. 5.

*) J' H. v. Rechteren: Verhandeling over den Staat van den Rijn, de Waal, de Maas en den IJsel, alsv. bldz. 16.

Sluiten