Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

werd besloten het advies van Gedeputeerde Staten af te wachten1). Verder is deze zaak niet gekomen.

Op gelijke wijze is het gegaan met een aanvrage van het gemeentebestuur van Oss om een subsidie van ]/8 in de kosten van een kanaal Oss-Lithoijen.

Ook zijn meermalen plannen geopperd voor de oprichting van een gemaal bij Grave, dat in tijden, dat de Beersche overlaat niet werkt en de stand van de Maas zoo hoog is, dat de Raam niet op natuurlijke wijze loozen kan, het water van laatstgenoemde rivier zou kunnen uitslaan. Ook hier bleef het tot dusverre slechts bij plannen.

Nu is het aan het bestuur van het waterschap „De Maaskant" om de zaak aan te pakken. En het belang van het gebied, dat reeds zoovele eeuwen de grootste nadeelen van den gebrekkigen waterafvoer en de overstroomingen heeft moeten ondervinden, eischt een spoedige oplossing 1

Reeds kort na de oprichting van het waterschap ,,De Maaskant" werden de eerste stappen door het voorloopige bestuur gezet met het geven van een opdracht aan het ingenieursbureau voorheen J. v. Hasselt en de Koning te Nijmegen, tot het opmaken van een plan ter beteugeling van het waterbezwaar in het waterschap, anders dan door het Beersche Maaswater, en in het bijzonder door water van de Raam, het zoogenaamde „Peelwater"2). Einde 1926 is genoemd bureau met de plannen gereed gekomen. In het rapport werden verschillende mogelijkheden besproken, n.1. het maken van afwateringskanalen van Grave naar Gewande of naar de Dieze en algeheele bemaling van het gebied op twee of meer plaatsen. De samenstellers van het rapport hebben zeer goed de moeilijkheid ingezien van het feit, dat niets bekend is, van hetgeen tot verbetering van de Maas beneden Grave zal geschieden, en dat ook omtrent het al of niet water vrij afsluiten van de Beersche Overlaat niets vaststaat3). Echter hebben zij niets medegedeeld over mogelijke wijzigingen van de waterstaatstoestanden nabij 's-Hertogenbosch, verruiming van het Drongel-

l) Notulen Prov. Staten van N.-Brabant, alsv. Zomerzitting 1919» bldz. 48.

') Rapport betreffende de waterlossing in het waterschap „De Maaskant", uitgebracht door het Ingenieursbureau voorheen J. v. Hasselt en de Koning te Nijmegen, bldz. 1.

») id. bldz. 1.

Sluiten