Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

van de Dommel leidden hetzelfde jaar nog tot een onderzoek naar de middelen om aan den gebrekkigen waterafvoer tegemoet te komen en tevens om de uit België afvloeiende wateren tot bevordering van ontginningen in Noord-Brabant te benutten1).

In Januari 1852 werden de daarover opgemaakte rapporten ingezonden.

Reeds bij schrijven van 26 Maart 1853 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verklaarde de Minister zich bereid te bevorderen, dat, indien de Provincie de verbetering van de Dommel ter hand nam, van Rijkswege daarvoor subsidie gegeven zou worden 2).

Dit schrijven van den Minister met de daarbij gevoegde plannen werden in de Zomerzitting van hetzelfde jaar door de Provinciale Staten overwogen. Maar men kwam niet verder, daar men geen bepaald voorstel wilde doen, voordat de Regeering een der ontwerpen aangenomen had 8).

De Regeering bleef evenwel de meening toegedaan, dat de zaak omgekeerd moest worden en de Staten zich eerst voor een ontwerp moesten verklaren en hun bijdrage moesten bepalen, voordat zij het verleenen van een subsidie in overweging kon nemen4).

En het treurige gevolg is geweest, dat vooreerst niets gebeurde. Van de ontwerpen heeft men sedert niets vernomen 5).

Ook de Statenleden bleken overtuigd van het nadeel, dat door de herhaalde overstroomingen van de Dommel en de daarin uitmondende beekjes werd te weeg gebracht aan de er langs gelegen gronden8). Door 5 leden werd schriftelijk het voorstel gedaan, om den staat van de Dommel en de zijriviertjes door deskundigen te doen onderzoeken, en tevens de middelen te laten aanwijzen, om in den bestaanden toestand de noodige verbetering te brengen en de kosten daarvan te laten beramen. Voorts stelden zij voor het gevoelen van de besturen der aan die riviertjes gelegen gemeenten in te winnen omtrent het nut van een op te richten water-

') Notulen Prov. St. v. N.-Br. alsv. Zomerzitting 1862. bldz. 110.

>) id. bldz. 100.

s) Geschreven Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Zomerzitting 1853.

*) Sprengers Historisch-Staatsrechtelijk Ontstaan van Waterschappen, alsv. V.

•) Aanteekeningen Water af tappingen Boven-Maas, alsv. bldz. 40.

•) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Zomerzitting 1856. bldz. 60.

Sluiten