Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

der bruggen. De kosten voor de werken aan de Dommel raamde hij op 18.000,— gld.

Door uitvoering dezer werken zou de waterlossing der gronden onder St. Oedenrode reeds belangrijk verbeterd worden1).

Daar het echter noodig was een nauwkeurig plan op te maken, stelde hij voor 500,— gld. beschikbaar te stellen voor het tijdelijk in dienst nemen van een paar deskundigen tot het verrichten van de noodige peilingen en opnemingen 2).

Bij schrijven van 27 Juni 1862 brachten Gedeputeerde Staten het voorgaande ter kennis van de Provinciale Staten. Zij gaven tevens in overweging, de beschikking op de in de vorige najaarszitting behandelde adressen ook nu nog aan te houden *). Zij hoopten n.1. nog in de eerstvolgende najaarszitting met een bepaald voorstel te kunnen komen, indien zij ten aanzien van de door de gemeentebesturen in te zenden opgaven niet werden teleurgesteld *).

3 November 1862 konden Gedeputeerde Staten echter nog niet meer berichten, dan dat dien dag de tabellarische overzichten der perceelen, die volgens de gemeentebesturen en den Hoofdingenieur bij het waterschap betrokken zouden moeten worden, tot ter visie legging verzonden waren6).

27 Juni 1863 werd door Gedeputeerde Staten het ontwerpreglement tot oprichting van het waterschap aan de Provinciale Staten gezonden. In de Statenzitting van 11 Juli 1863 kwam het tegelijk met een adres uit Boxtel, St. Michiels-Gestel en Esch in in behandeling8).

Dit laatste hield bezwaren in tegen de oprichting van één waterschap voor het geheele gebied, omdat men vreesde, dat hierdoor de zoo gewenschte spoedige uitvoering der verbetering bemoeilijkt zou worden 7).

De Commissie van Rapporteurs uit de Staten was eenparig van oordeel, dat er één waterschap voor het geheele Dommelgebied behoorde opgericht te worden, echter met dit voorbehoud,

*) Notulen Prov. St.v. N.-Br., alsv. Zomerzitting 1862. Aanteekening bldz. 101.

») id. bldz. 101.

») id. Zomerzitting 1863. bldz. 98 en 103. «) id. bldz. 103.

5) id. Najaarszitting 1863. bldz. 64 en 65. •) id. Zomerzitting 1863. bldz. 219. ') id. bldz. 100.

Sluiten