Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

te 's-Hertogenbosch en het doorgraven van de Singelkade buiten die vesting ter vereeniging van den Dommelarm met de vestinggracht aldaar. Deze werken waren reeds in 1865 voltooid.

Verder kwam men echter voorloopig niet met de verbeteringswerken.

Het waterschapsbestuur was dadelijk begonnen met het maken van een reglement van beheer, het zoogenaamde Bijzonder Reglement. Dit bracht vele moeilijkheden met zich.

Toch kwam het bestuur zoover, dat het 28 Mei 1865 het ontwerp-reglement en de verdere stukken, waaronder een aantal bezwaarschriften tegen de voorgestelde classificatie, met een memorie van toelichting aan Gedeputeerde Staten kon zenden. Deze stelden alles in handen van den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, die er 9 October 1865 en 20 Augnstus 1866 rapport over uitbracht1).

Reeds in de Statenvergadering van 8 November 1865 was een Bijzondere Commissie benoemd tot onderzoek van het ontwerpreglement2). Maar deze kon eerst in de zitting van 4 Juli 1867 haar rapport uitbrengen 8). De Hoofdingenieur had in zijn rapport van 1865 voorgesteld het waterschap finantieël in tweeën te splitsen, waardoor de verbeteringskosten verhaald zouden kunnen worden op het gedeelte, waarvoor ze besteed waren. Hij vond zulks noodig, omdat er als het ware een natuurlijke scheiding bestaat in een beneden gedeelte, beneden den Boxtelschen watermolen, en een daarboven gelegen deel.

Het eerste deel was een open rivier met weinig verval, waarvan de afwatering beheerscht werd door de standen op de Maas, terwijl deze laatste op het tweede deel geen invloed van beteekenis hadden *).

Het waterschapsbestuur was tegen deze splitsing. Echter overwoog het meer te letten op de verschillende toestanden in het stroomgebied, om dit daarna in eenige deelen te verdeelen 5). De Hoofdingenieur stelde als gevolg hiervan een nieuw onderzoek in, waarvan zijn rapport van 1866 het gevolg was. Hij vond echter de verschillen in toestand, welke, behalve de reeds door

*) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1865, bldz. 43 e.v.

2) id. bldz. 103.

») id. Zomerzitting 1867, bldz. 243-257.

♦) id. Zomerzitting 1857, bldz. 244.

•) id. bldz. 245.

Sluiten