Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173

vervangen door een nieuw. Hierbij werd door art. 31 de ruiming en zuivering der waterschapswaterleidingen geheel ten laste der waterschappen gebracht1).

Het bestuur van het waterschap de Dommel vond dit echter te bezwaarlijk en achtte daarom opneming van het waterschap in art. 56 van bovengenoemd reglement noodzakelijk. Evenals de daarin genoemde Heemraadschappen van Mark en Dintel en van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet zou het waterschap de Dommel dan niet aan de bepalingen van dit reglement onderworpen zijn 2).

Bij de wijziging van het Reglement van het waterschap de Dommel bij Statenbesluit van 8 Juli 1909 is men evenwel op andere wijze tegemoet gekomen aan de bezwaren van het waterschapsbestuur. De art. 28, 30, 31 eerste lid en 33 van het Provinciaal Reglement werden toen n.1. niet van toepassing verklaard op het waterschapsreglement van de Dommel en in plaats daarvan werden hierin bepalingen omtrent de zuivering, enz. opgenomen.

Na een kleine wijziging in 1912 is het reglement zoo nog een aantal jaren van kracht geweest.

* * *

Ondanks de groote kosten aan de verbetering en de geregelde jaarlijksche zuivering besteed, blijkt de toestand in het stroomgebied van de Dommel nog verre van rooskleurig. Zeer zeker is door de werken, welke in 1893 met de verruiming van de Boxtelsche sluis voltooid waren, de waterafvoer in niet geringe mate verbeterd. Maar door de voortdurende stroomverplaatsing, de uitschuring der oevers, enz. moet de bedding dezer rivier op verschillende plaatsen verhoogd zijn, vooral in het benedengedeelte. Voegt men daarbij nog de verbeteringen, welke op verschillende plaatsen aan de waterleidingen geschied zijn, vooral ook met het oog op ontginning, dan behoeft het niet te verwonderen, dat de tot de Dommel behoorende riviertjes en ook zij zelve vaak onvoldoend afvoerend vermogen hebben.

*) J. F. A. Wagenaar: Waterschapswetgeving, bewerkt voor NoordBrabant, bldz. 192.

s) id. bldz. 203. Art. 56 luidt: Aan de bepalingen in dit reglement vervat, zijn niet onderworpen: het Heemraadschap van Mark en Dintel en het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet.

Sluiten