Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179

Bij deze raming werd er op gerekend, dat het zand, dat uit het Drongelensche kanaal zou komen, verkocht zou kunnen worden aan 's-Hertogenbosch voor de ophooging van de terreinen voor de uitbreiding der stad *).

Behalve een overzicht der verbeteringswerken en de raming der kosten is in het Voorloopig Rapport Bongaerts ook opgenomen een ontwerp-reglement voor het waterschap van het Stroomgebied van de Dommel 2).

In dit ontwerp werden alle gronden in de provincie NoordBrabant, welke op de Dommel en haar zijrivieren afwateren, opgenomen in het waterschap. Ook in het 11 Januari 1921 door de Provinciale Staten vastgestelde reglement werd dit bepaald 8).

Het waterschap werd hierdoor uitgebreid met 131.971 HA. en was daarna 137.880 HA. groot*!8).

Het oude waterschap van de Dommel was in 5 afdeelingen verdeeld. In art. 3 van het nieuwe reglement is bepaald, dat er minstens 10 moeten zijn6).

Die afdeelingen hebben elk een bestuur van 5 leden, te kiezen uit en door de stemgerechtigde ingelanden van de betrokken afdeeling. Deze besturen moeten de bijzondere afdeelingsbelangen behartigen. Zij kiezen elk uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De algemeene waterschapsbei angen worden behartigd door een hoofdbestuur, dat uit zijn midden een dagelijksch bestuur moet kiezen.

Het hoofdbestuur bestaat uit den door de Provinciale Staten benoemden watergraaf en de voorzitters en secretarissen der afdeelingen. Bovendien is aan het bestuur een griffier toegevoegd, die door Gedeputeerde Staten benoemd wordt7).

Het dagelijksch bestuur bestaat uit den watergraaf, vier gewone leden en een plaatsvervangend lid en den griffier als secretaris. Door de verdeeling in tenminste 10 afdeelingen is er voor

*) Voorloopig Rapport Bongaerts omtrent de Dommel, alsv, bldz. 174.

2) id. bldz. 180 e.v.

3) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1920, bldz. 78. *) Voorloopig Rapport Bongaerts omtrent de Dommel, alsv, bldz. 180. 5) Zie ook bldz. 190.

*) Zie art. 3 reglement Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting

1926. Bldz. 79.

') Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1920, bldz. 80.

Sluiten