Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

van Ve der kosten x). Bovendien vertrouwde hij, dat de verruiming van het Drongelensche kanaal, zijnde een Rijkswaterstaatswerk, door het Rijk zou geschieden 2).

De Minister stelde evenwel reeds een lagere subsidie voor. Het verruimen van het Drongelensche kanaal is vervangen door het ontwerpen van een ruimer afleidingskanaal bij Boxtel en van electrische gemalen, wat Dommelwerken zijn. Zoo de Provinciale bijdrage dus niet belangrijk hooger zal zijn dan Ir. Bongaerts voorstelde, zal een zeer groot bedrag voor rekening van het waterschap komen.

Wanneer men de Dommel en de ontwerpen- Bongaerts beschouwt, kan men nog het volgende opmerken:

De Dommel heeft een groot gemiddeld verval. Immers het stuwpeil van den Venberger molen nabij Borkel en Schaft bedraagt des zomers 24,51 M. -f N.A.P. De overlaat onder de ZestigElsche brüg bij 's-Hertogenbosch ligt op 2,06 M. + NA.P.. De lengte van de rivier bedraagt van de grens tot 's-Hertogenbosch 85,4 K.M., zoodat het verval ongeveer 0,25°/oo bedraagt. Bovendien zou dit zeer veel te vergrooten zijn door het afsnijden van bochten.

Ir. Bongaerts acht doorgaande profielsverruiming te kostbaar en daarom heeft hij zijdelingsche afleiding van het overstroomingswater voorgesteld. De kosten hiervan worden veel lager geraamd dan die van een doorgaande profielsverruiming, maar men moet dan bedenken:

a. dat dan alleen afleiding van het overstroomingswater zal plaats vinden;

b. dat nog veel verruimingen en verbeteringen noodig zullen zijn, om een voldoend lagen zomers tand te krijgen;

c. dat de kosten dan in totaal mogelijk nog hooger zullen worden.

Ir. Bongaerts heeft alleen de kosten der afleidingen nader omschreven. In het Voorloopig Rapport spreekt hij wel van een verbetering van de afleidingen bij de molens en schat de kosten daarvan op 450.000 gld 3). In het Nader Rapport zegt hij,

l) Voorloopig Rapport Bongaerts, omtrent de Dommel, alsv. bldz. 300. 3) id. bldz. 299. ») id. bldz. 172.

Sluiten