Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

goedkeuring niet kunnen verkrijgen, omdat de gemeenten daarin voor de waterschapslasten der gebouwde eigendommen worden aangeslagen.

De ingelanden hebben thans vertrouwen in het waterschapsbestuur. Dit zal echter, om het vertrouwen niet te beschamen, zoo spoedig mogelijk een grondige classificatie der gronden moeten doen uitvoeren en niet mogen terugschrikken voor het vele werk, dat daaraan verbonden is. Het is n.1. het eenige middel, dat tot een billijke regeling van den aanslag kan leiden, vooral wanneer in de toekomst de lasten hooger moeten worden1).

In de vergadering der Provinciale Staten van 21 Januari 1926 werden ook de grenzen van het waterschap eenigszins gewijzigd, waardoor enkele perceelen, die niet op de Dommel of haar zijriviertjes loozen, voortaan niet meer bij het waterschap behooren. Bovendien zijn de gronden binnen het gebied van de waterschappen „de Beneden Dommel", „de Nieuwe en de Oude St. Michielsgestelsche polder", „de Binnenpolder van Den Dungen" en „de Mudakker" en „Plijnsche Polder", voorloopig vrijgesteld van waterschapslasten, ten behoeve van het waterschap „het Stroomgebied van de Dommel", omdat deze gronden niet rechtstreeks op de Dommel afwateren. Dit is geschied op verzoek van genoemde polders en op voorstel van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, echter tegen den zin van het bestuur van het waterschap „Het Stroomgebied van de Dommel". Dit laatste zag er zeer terecht een gevaarlijk precedent in. Immers, hoevele gronden liggen er niet in het waterschap, die thans ook nog niet de voordeden ervan ondervinden en toch lasten moeten opbrengen. Bovendien zijn ook de hooge gronden, die nooit eenig voordeel van de rivierverbetering kunnen ondervinden, in het waterschap opgenomen en aangeslagen.

Zoover staan de zaken thans. Er is weder een herziening van het reglement in voorbereiding voor de administratieve regelingen.

Behalve eenige kleine plaatselijke verbeteringen zijn in het waterschap „Het Stroomgebied van de Dommel", nog geen werken ondernomen.

Het bestuur van dit waterschap heeft gemeend, de plannenBongaerts niet te moeten uitvoeren en het heeft door zijn

1) Zie ook bldz. 162 e.v.

Sluiten