Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

terwijl het 2700 M. Aa, 1900 M. bermsloot langs de Zuid-Willemsvaart en 6863 M. kade langs de rivier in onderhoud heeft*).

Deze kade is door de zorg van het waterschap tot stand gekomen, terwijl dit bovendien het benedengedeelte van de Aa in beteren toestand gebracht heeft.

Was alzoo voor een klein gedeelte der rivier de Aa een waterschap tot stand gekomen, voor de rest bleef de toestand treurig als voorheen. De rivier bleef in onderhoud bij de gemeentebesturen, die er vaak tegen opzagen, groote sommen aan onderhoud en verbetering te besteden.

Tijdens de opneming van de Aa door Ir. C. C. v. Hooff werd de rivier nog opgestuwd te Lierop, Helmond, Aarle-Rixtel, Erp en Dinther voor het drijven van watermolens. De watermolens te Aarle-Rixtel en Dinther mochten alleen des winters werken 2).

Dat de stuwen een zeer ongunstigen invloed gehad moeten hebben op de ontwatering van de er boven gelegen gronden, kan blijken uit het feit, dat Ir. C. C. v. Hooff aan de molens een verval waarnam van resp. 2.16 M., 1.23 M., 0.30 M. (bij dezen wintermolen waren de schuiven uitgenomen), 1.48 M.,en 1.80 M.8). Maar ook, nadat 11 November 1856 het Reglement voor de Dommel en de Aa was tot stand gekomen en Gedeputeerde Staten daarmede een zeer grooten invloed op de peilen der molens konden oefenen, bleef deze zaak verre van rooskleurig.

De schade, door het opstuwen van het water ondervonden, was zoo groot, dat verschillende gemeentebesturen naar een gelegenheid omzagen, om hiervan verlost te worden. De omstandigheid, dat de gemeenten doorgaans den last ondervonden van den in een lagere plaats gelegen molen, werkte natuurlijk niet mede om de zaak gemakkelijk te maken en spoedig geregeld te krijgen.

In 1883 kwam het evenwel zoover, dat de gemeente Helmond bij onderhandschen aankoop eigenares werd van den watermolen te Aarle-Rixtel voor de som van drie duizend zes honderd gulden, behalve de kosten van overdracht 4).

Kort daarna waren de sluizen van dien watermolen en het

1) Sprengers' Historisch Staatsrechterlijk Ontstaan van Waterschappen, alsv. De Beneden-Aa.

2) Beschrijving van de Aa en den daarop gelegen watermolens, alsv. blad?. 31 en 35.

s) id. Deel E. bldz. 3.

*) Notulen Raadsvergadering van Helmond van 3 April 1883.

Sluiten