Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

verkiezen zou Stijn boven de bemaling van een zoo groote oppervlakte als thans is voorgesteld. Immers het gemaal is nu berekend naar een oppervlakte van 2250 HA. polderland en 7690 HA. hooge gronden1).

De te bemalen oppervlakte zou zeker heel wat kleiner worden. Bovendien zou de Aa zelf nog wat meer water kunnen afvoeren; zoodat het stelsel van afleidingskanalen zeker minder kostbaar zou kunnen zijn. Dat de Aa heel wat waterafvoerend vermogen heeft, kan blijken uit een der eerste plannen van Ir. Bongaerts, waarbij hij 25 M3 water per sec. door de Aa naar het Drongelensche kanaal wilde voeren 2).

Ingevolge de opdracht van Gedeputeerde Staten werd door Ir. Bongaerts een concept-reglement voor een waterschap voor het Aagebied ontworpen, dat als hoofdstuk III in het Nader Rapport voor Dommel en Aa is opgenomen.

In dit concept werd voor de algemeene bestuursinrichting woordelijk het ontwerp-reglement van het waterschap voor hetDommelgebied gevolgd s), zooals dit 19 Mei 1920 door Gedeputeerde Staten aan de Staten was aangeboden.

De klasseindeeling werd daarvoor evenwel eenigszins anders ontworpen. Ir. Bongaerts meende de nieuw ontgonnen en de alsnog te ontginnen gronden en de boschgronden in het waterschap de Aa eenigszins hooger te moeten belasten dan in dat van de Dommel, omdat de Aa een Peelrivier is. Hij vond, dat daartoe alle aanleiding was^ omdat het ontginnen van woeste gronden vac veel meer invloed is op den watertoestand van het Aagebied, dan op dat Van de Dommel4).

In art. 144 van zijn ontwerp-reglement werd de volgende klasse-indeeling voor de omslagen gemaakt:

a. De omschrijving voor de eerste klasse is dezelfde als die voor het Dommelgebied 5). Alleen worden er ook toe gebracht d* gronden, die sedert 1 Januari 1900 in ontginning zijn gekomen, of die alsnog in ontginning zullen komen.

6. „In de tweede klasse worden aangeslagen alle perceelen

*) Nader Rapport Bongaerts, omtrent Dommel en Aa, alsv. bldz. 87.

*) Voorloopig Rapport Bongaerts omtrent de Dommel, alsv. bldz. 167.

*) Waterschap: De Beneden Aa. Overdruk Hoofdstuk 3, alsv. bldz. 90.

4) Nader Rapport Bongaerts omtrent Dommel en Aa, alsv. bldz. 91.

•) Zie bldz. 180.

Sluiten