Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

vooreerst niet ondernomen worden, daar men de resultaten der aftapping op de Zuid-Willemsvaart wil afwachten, omdat voordien niet met de noodige zekerheid beoordeeld kan worden, wat alsnog ter verdere perfectioneering behoort te geschieden1).

De subsidieering dezer plannen is door de Provinciale Staten behandeld in de zitting van 21 Januari 1926. Als eenig bezwaar tegen het uitvoeren ervan is naar voren gebracht, dat het inundatiegebied rondom 's-Hertogenbosch nog meer met water bezwaard zal worden. Zeer terecht is hiertegen aangevoerd, dat enkele centimeters meer of minder diepe overstrooming niet veel beteekent. In de subsidievoorwaarden is echter, op voorstel van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, de bepaling opgenomen, dat het waterschap, „het Stroomgebied van de Aa" zich verbindt op eerste aanzegging een zoodanig deel der genoten provinciale subsidie ter beschikking der Staten te stellen, als deze noodig zullen vinden voor een eventueele bijdrage voor verbetering van den waterstaatstoestand bij 's-Hertogenbosch, voor zoover deze door de Aawerken in minder goeden toestand mocht zijn gebracht 2).

In dezelfde zitting besloten de Provinciale Staten aan het Waterschap een subsidie te verleenen van 1/3 van hoogstens 574300 gld., verminderd met het door het Rijk te betalen aandeel in de kosten der stroomduikers langs de sluizen op de ZuidWillemsvaart 3).

Over de plannen tot verbetering van de Aa valt het volgende op te merken:

1. Bij de sluizen 7 en 8 op de Zuid-Willemsvaart is gerekend op stroomduikers, die 5 M3. per sec. kunnen doorlaten. Dus door de afleiding bij Stiphout kan bij hooge kanaalstanden nooit meer dan deze hoeveelheid van de Aa afgetapt worden, tenzij men de stroomduikers vergroot. Nu is berekend, dat de Aa bij Stiphout bij een waterbezwaar van 3 m.M. per etmaal 7 M3. per sec. afvoert, waarvan 5 M3. op de Zuid-Willemsvaart afgeleid kunnen worden. In de toelichting bij de plannen is medegedeeld, dat een waterbezwaar van 5 m.M. per etmaal over een zoo uitge-

*) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1925. Bijlage 9* Bldz. 31. *) id. bldz. 172, sub. 4. ») id. bldz. 171.

Sluiten