Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239

niet veel langer, veel kostbaarder en minder economisch zal zijn.

Bij het reglement van dit waterschap is bepaald, dat de wijze van heffing der lasten slechts geldig is tot 1 Januari 1927, zoodat men spoedig een nieuwe regeling zal moeten krijgen. Welke weg hierbij Zal ingeslagen worden, is echter nog niet bekend.

Zoover staan de zaken thans. Of het waterschapsbestuur niet beter gedaan zou hebben met, evenals het bestuur van het Dommelwaterschap, de zaken eens kalm te overwegen, is echter de vraag. Zeker ware het gewenscht geweest, dat eerst overleg gepleegd was tusschen dit waterschap en dat van het stroomgebied van de Dommel, ook over de afwatering van de benedenrivier en van de omgeving van 's-Hertogenbosch. De oorspronkelijke plannen-Bongaerts gingen ook dien weg op, door het gemeenschappelijk afleidingskanaal voor Dommel en Aa, nabij Boxtel.

Mogelijk hebben de Provinciale Staten het bestuur van het Aawaterschap ook tot snel werken geprikkeld, door hun waardeering te kennen te geven over deszelfs groote voortvarendheid, en door de hoop uit te spreken, dat andere waterschappen hieraan een voorbeeld zullen nemen.

c. De Leij.

Evenals de Dommel en de Aa is ook de Leij in den loop der tijden veranderd en ook dit riviertje deelde inden steeds slechter wordenden toestand nabij 's-Hertogenbosch.

Het onderhoud van deze rivier en haar zijstroompjes heeft steeds berust bij de betrokken gemeentebesturen.

Zoolang de uitwatering door de Bossche Sloot op de Dieze geschiedde, hadden de hooge standen van de Maas invloed op den waterstand van het benedengedeelte van de Leij. Vooral ondervond dit riviertje natuurlijk veel nadeel van de inundatie van den polder „Waterschap de Bossche Sloot." De moerasgronden langs deze rivier en hare zijstroompjes getuigen, dat de afwatering niet voldoende is geweest. Langs de Broekleij lag zelfs een complex van ongeveer 250 H.A.: „Het Helvoirtsche Broek", dat

l) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1925. Bijlage 47 bldz. 2.

Sluiten