Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249

stel van het voorloopig bestuur voor den aanslag van Mars en Wyth1).

Maar ook na het tot stand komen van dit reglement bleef de oppositie tegen het waterschap bestaan, onder voorwendsel, dat het te klein was. En nooit heeft het waterschapsbestuur iets kunnen uitvoeren.

Ofschoon verschillende gemeentebesturen en belanghebbenden in 1897 een verzoek deden om het waterschap uit te breiden, hebben de Provinciale Staten dit niet gedaan, omdat zij van oordeel waren, dat dit te kostbaar zou zijn.

Zoo bleef de zaak hangen en er geschiedde voorloopig niets ter verbetering van de rivier. In 1904 diende de commissie voor de verbetering van de Raam een plan in voor de rivierverbetering, en vroeg aan de Provinciale Staten een subsidie in de kosten van 12000 gulden 3). Kort daarna werd door de gemeentebesturen van Mill ca., Beers, Beugen e.o., Escharen, Gassel, Haps, Oploo ca., Wanroy en Zeeland een gelijkluidende aanvrage ingediend, terwijl zij ook een adres aan de Staten zonden om opheffing van het waterschap te verzoeken. In de zitting van 10 October 1905, werden beide adressen aan Gedeputeerde Staten gerenvoyeerd 4).

In de zitting der Provinciale Staten van 3 Juli 1906 werd besloten het opheffings verzoek aan te houden tot een besluit genomen zou zijn over de subsidieaanvrage 5).

In de najaarszitting van hetzelfde jaar kwam deze laatste aan de orde. Er was een plan ingediend voor de verbetering van de Raam, de Horsensche Graaf en de buitenwaarts gelegen uitwateringsgeul. De kosten waren begroot op 16.000,— gulden. De Statenbesloten, ofschoon de Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat niet alles verwachtte van de voorgestelde verbetering*), een subsidie te geven van 50% in een som van max. 16.000,—gld.7) Zij verbonden er de voorwaarden aan, dat de werken binnen 3 jaren voltooid moesten zijn en dat deze ten genoegen van Ge-

*) Notulen Prov. St. v. N.-Br., alsv. Najaarszitting 1895.

bldz. 103 e.v.

2) id. Zomerzitting 1906, bldz. 585.

s) id. Najaarszitting 1904, bldz. 14.

*) id. 1905, bldz. 23.

') id. Zomerzitting 1906, bldz. 402.

•) id. bldz. 586.

') id. bldz. 590.

Sluiten