Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

deputeerde Staten onderhouden moesten worden, waartoe genoemde gemeentebesturen zich moesten verbinden1).

27 Oct. 1908 verlengden de Staten den termijn, waarbinnen de verbeteringen klaar moesten zijn, tot 1 Nov. 1910 2).

Intusschen was in de najaarszitting van 1907 het ontwerpbesluit tot opheffing van het waterschap door de Staten in handen van de Bijzondere Commissie voor de waterschappen gesteld. Deze bleek er geen bezwaar tegen te hebben, daar zij meende, dat de Algemeene Raamcommissie, bestaande uit bovengenoemde gemeentebesturen, hetzelfde zou kunnen bereiken ,als een waterschap 3). Zonder beraadslaging besloten de Staten daarna tot opheffing van het waterschap4).

Zoo is de toestand gebleven, en de Algemeene Raamcommissie heeft verder de zorg voor de rivier gedragen. Veel heeft deze commissie ook niet kunnen bereiken, daar de loozing van de beneden-rivier geheel door de Maasstanden beheerscht wordt. En zoo is de zaak nu nog weinig verder gekomen. Alleen hebben de Provinciale Staten bij de uitbreiding der grenzen van het waterschap „de Maaskant" het geheele stroomgebied van de Raam daarin opgenomen, zoodat in het vervolg weder een waterschap de zorgen daarvoor zal hebben te dragen 6).

Zeker doet het eenigszins vreemd aan, dat overgegaan is tot de opheffing van het waterschap voor de Raam. Een afdoende verklaring is daarvoor niet te vinden. Zoo ook is het niet duidelijk, wat bedoeld werd met de te hooge kosten, die de in 1897 aangegevraagde uitbreiding zou mede brengen.

Zeker is het thans wel mogelijk tot een goede oplossing te geraken, nu het groote waterschap „de Maaskant" de zaak in handen heeft en het is te hopen, dat dit spoedig een afdoende verbetering zal tot stand weten te brengen, opdat de rivier steeds behoorlijk zal kunnen loozen en zonder de omgeving van Grave en de traverse met Peelwater te bezwaren6). Nog dit voorjaar 1927 is duidelijk de groote overlast gebleken. Zelfs de Elftweg was nu zoodanig overstroomd, dat alle verkeer erover gestremd

x) Notulen Prov. St. van N.-Br., alsv. Zomerzitting 1906, bldz. 591.

') id. Najaarszitting 1908, bldz. 12.

*) id. Zomerzitting 1908. Bijlage 55, bldz. 2.

•) id. bldz. 92.

«) Zie bldz. 140.

•) Zie ook bldz. 145.

Sluiten