Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANPSYCHISME

M3

der. . . . neiging? Of is soms het woord „chemische affiniteit" een geheel zinlooze klank? Waarom „streeft" de materie iets anders te worden, iets nieuws, iets méér dan zij was ?

Men wijst op andere specifieke „levensverschijnselen"; herinnering, heriditeit. Herinnering, en ook heriditeit, — als stam-herinnering die niet alleen in het vergankelijke individu, maar ook in zijn kiem als herinnering zijner totale voorgeschiedenis gefixeerd werd, — zijn levensverschijnselen waarin zich het leven als bindende, mechaniseerende aktie uit, terwijl aanpassing en variatie uitingen zijn van het leven als vrije, scheppende aktie. Welnu, waar treedt juist de gebondenheid des levens, de herinnering en de heriditeit, duidelijker op den voorgrond dan in de „mechanische" en conservatieve anorganische natuur? Niet alleen dat haar machinale werkingen, evenals een voorstellingsproces, gemakkelijker in reeds gewende banen verloopen, wat toch eigenlijk het karakteristieke der Herinnering is, maar bovendien bleven haar elementen door aeonen heen zich zelf gelijk, schoon zij toch óók wel degelijk variabel zijn en ééns zonder eenigen twijfel uit andere stofvormen ontstonden.

En de voortplanting. Het is waar, oogenschijnlijk planten zich de atomen niet voort, althans niet in dien zin dat zij zich in deelen zouden splitsen of kiemen zouden afzonderen, welke deelen of kiemen dan weer door assimilatie tot een dergelijk atoom

Sluiten