Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

KULTUURW AARDE

komplex zijner uitingen, voor de geheele kuituur. De afzonderlijke sociale waarden moeten worden herschapen in samenhangende kuituurwaarden. Van het sociale leven zoo goed als van het individueele, is drang naar potentieering, naar volmaking de wezenlijk stuwende faktor. En vandaar dat in de nieuwe, bewuste kuituurontwikkeling Individualisme en Socialisme niet langer in strijd met of ten koste van elkaar zich moeten uiten, maar tot een evenwichtige samenwerking zullen moeten komen, opdat de individu zijn beste ontplooiingskans vinde niet ten koste der gemeenschap, maar tengevolge der sociale organisatie. En opdat de gemeenschap zich op haar best ontwikkele, niet door massale onderdrukking van de individuen, maar tengevolge van hun kollektieve streven.

DE SAMENHANG DER SOCIALE WAARDEN.

Op twee belangrijke gebieden van waardeering, de ethika en de aesthetika is deze oerbeteekenis, deze kultuurwaarde, als heerschend beginsel in het algemeen erkend. Vooral van de ethika is de groote sociale beteekenis duidelijk. Ofschoon ethisch waardeeren, d. i. een regeling van levensgedrag, ook bij, per hypothesin geïsoleerde, oermenschen in meerdere of mindere mate zou moeten voorkomen, is toch een eenigszins omvangrijk systeem van ethika eerst een produkt van het sociale leven en komt in de maat-

Sluiten