Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

KULTUURW AARDE

sociale noodzakelijkheid, een diep besef van de suprematie der solidaire gemeenschap boven den kwasi-vrijen individu, ontbreekt nog grootendeels.

Toch zijn, ook dit werd reeds vroeger aangestipt, de verschillende pogingen tot ethiseering der bestaande ekonomische toestanden, het streven naar billijker prijzen, naar het verheffen van loonen en levensstandaard, naar nivelleering der inkomens en verbetering der arbeids- en gezondheidsverhoudingen etc, nog niet geheel en al verwerpelijk. Zelfs niet voor overbodige arbeiders en overbodige industrieën. Alle lapmiddelen tegen al het kwaad der hedendaagsche orde, vloeien tenslotte toch voort uit het steeds meer ontwakend besef der sociale menschenwaarde en in zooverre zijn zij dus wel degelijk van belang, al bereiken zij hun doel niet.

Zooals gezegd, met de bewustwording der maatschappij ontwaakt ook meer en meer het hooger waardebegrip. De ekonomie verlaat allengs haar geisoleerd standpunt; overal breken ethische, hygiënische en, hoewel nog in mindere mate, aesthetische waardeeringsbeginselen door in het produktieproces en tracht men, hoe onbeholpen dan ook, de hedendaagsche nog zoo weinig ekonomische produktie, min of meer in harmonie te brengen met het sociale kultuurbelang.

Het besef dat toch eigenlijk niet de door koopkracht en winstbejag gevormde prijzen de kuituur eener maatschappij weerspiegelen blijkt ook reeds

Sluiten