Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLLEKTIEVE CONCENTRATIE

319

nisatie zal daarom eenerzijds die moeten zijn van een vrije „Geestelijke Orde", anderzijds die van een studiegenootschap, misschien op den duur ook die van een voorbereidend instituut tot politieke (sociale) machtsvorming op geestelijken grondslag. De eigenlijk Orde zou een ethischen band tusschen alle leden onderhouden. In het studiegenootschap zouden de tallooze bijproblemen van het eene groote probleem der maatschappelijke wedergeboorte zoo systematisch mogelijk moeten worden onderzocht met de bedoeling om van alle sociale verschijnselen de „kultuurwaarde", dat wil zeggen hun beteekenis voor het waarachtig welzijn der gemeenschap, vast te stellen. Deze problemen zullen in de eerste plaats van sociologischen en psychologischen aard zijn, beide woorden opgevat in den ruimsten zin.

Dus zooiets als een „Bond voor sociale psychosynthese". Een naam die noch de individueele psycho-synthese, noch de sociale psycho-ana/yse uitsluit. Want evenals de individu, om een gezond psychisch leven te kunnen leiden, in de eerste plaats zelfkennis behoeft, die hij alleen kan verkrijgen door een grondige en onbevreesde zelfontleding en kritiek, evenzoo moet aan den redelijken en zedelijken opbouw der maatschappij een scherpe ontleding van al de in haar werkende krachten voorafgaan. Een omvangrijke en diepgaande sociale psycho-analyse is dus de conditio sine qua non voor de begeerde sociale psycho-synthese. Anderzijds spreekt het van-

Sluiten