Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 INDIVIDUALISME EN SOCIALE PSYCHOSYNTHESE

dergelijke mystificaties naar het voorbeeld van antieke mysterieën is in het werkelijk geestelijke leven van dezen tijd geen plaats meer. Ik heb hier slechts het oog op een praktische scheiding tusschen werkende en gewone leden. Niet allen toch die de fundamenteele belijdenis van den Bond aanvaarden, zullen in staat zijn door hun arbeid tot de verwerkelijking van het doel bij te dragen. Er zullen daarom werkende leden moeten zijn aan wie alle te verrichten wetenschappelijke arbeid worde opgedragen. Deze werkende leden zouden zich kunnen splitsen in secties ter bestudeering van bepaalde vraagstukken op individueel- en sociaal-psychologisch gebied, en de resultaten dier onderzoekingen zouden in de publicaties of het tijdschrift van den Bond kunnen worden neergelegd, in cursussen en lezingen worden besproken of in het archief ten gebruike van andere onderzoekers worden bewaard.

Zou de kollektieve arbeid van zooveel wèlwillende, onbevooroordeelde denkers, onderzoekend zonder den kinderlijken naijver, den verwaten bevoegdheidswaan en het verbitterde kriticisme, die thans nog zooveel geestelijken arbeid ontluisteren en belemmeren — zou zulk een arbeid niet kunnen leiden tot een werkelijk encyclopaedisch overzicht van het waarachtige kultuurbezit, een katechismus van de wijsheid die het menschdom tot dusver heeft bereikt? Misschien zou het een encydopaedie zijn van slechts geringen omvang, maar zij zou gansche

324

Sluiten