Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLLEKTIEVE CONCENTRATIE

325

bibliotheken overbodig maken, zij zou millioenen geesten bevrijden uit hun eeuwen-oude wanen en suggesties, zij zou de jeugd der toekomst, eindelijk, een betrouwbaren gids geven, haar opvoeden tot menschelijk denken inplaats van kinderachtig wenschen en gelooven.

Lr

Of de tijd werkelijk rijp is voor deze Orde van sociale zielbouwers, van geestelijke kollektivisten ? Ik weet het waarlijk niet. Wel weet ik dat de wereld des geestes nog grootendeels een chaos is, waarin ware zedelijke eenheid, niet in woorden, maar feitelijk, ontbreekt. En dat het gemis aan dit waarachtige, levende saamhoorigheidsgevoel dat zich zou moeten uiten in de vanzelf-sprekende zedelijke daad, een oneindig veel grooter ramp is voor het menschdom dan min of meer rommelige productieverhoudingen en politieke toestanden of wantoestanden. De menschheid verwaarloost haar hoogste belangen terwille van haar laagste. Zij heeft dit altijd gedaan. Maar is het noodwendig dat zij daarmede moet doorgaan öök nu zij op zuiver verstandelijk gebied de kracht van concentratie en organisatie heeft leeren kennen en tot zoo groote hoogte beheerschen? Dan ware ieder streven naar een betere toekomst utopisch. Want hoe zou uit een chaos van geestelijke slaven en onverantwoordelijke vrijbuiters ooit een maatschappelijke orde van waarlijk vrije menschen kunnen groeien?

Sluiten