Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTENDOM EN UNIVERSEELE RELIGIE

47

citeerenden er ook wel bijzeggen?) dat deze woorden mij gemakkelijker zouden vallen, als radicaalvrijzinnig Christendom inderdaad meer een werkelijkheid was. Wat vrijzinnig Christendom heeten wil is heden ten dage meestal niet meer dan een groepsaanduiding met weinig positieven inhoud, iets dat bovendien den laatsten tijd veelal een positieveren inhoud zoekt door aansluiting aan traditioneel nog meer gebonden en voor de idee van universeele religie nog minder geschikte vormen van Christendom. Voor deze idee is de z.g. rechtsche koers in de vrijzinnige gelederen eenvoudig als een ongeluk te beschouwen.

Met dit al beteekent iedere zij het nog zoo aanvankelijke erkenning dezer dingen, meer nog: iedere verwijding van inzicht die ook de eigen religie wil zien in het kosmisch geheel, de versterking van een op goede gronden aanwezig te achten neiging naar universeele religie. Onmiddellijk tot stand te brengen is bier nu nog zeer weinig; waar bedoeld wordt den loop der gebeurtenissen als van verre om te wenden, daar is zeer veel te doen.

Voor organisatorische pogingen is, voor zoover ik zien kan, de tijd nog niet gekomen. Wat wederom niet wil zeggen, dat eenigszins uitzonderlijke gebeurtenissen als b.v. het nu reeds bijna vergeten Parlement der godsdiensten in Chicago (1892) beteekenis zouden missen.

Aan andere dingen is te denken: bovenal aan het aankweeken van eerbied voor vreemde religie. Dit is het eerste en allernoodigste. Het moet met alle duidelijkheid gezegd worden, dat wie niet met diepen eerbied vervuld is voor alles wat de mensch-

Sluiten