Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT BIJ DEN EERSTEN DRUK

Aan het verzoek om voor de serie-uitgaaf „Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen" het deel „De Gemeentefinanciên" te bewerken, hebben wij slechts na eenige aarzeling voldaan. Wij waren er ons van bewust, dat het moeilijk zou zijn om in een vrij kort bestek de uitgebreide stof, die men rekent tot het terrein der gemeentefinanciên te behooren, zoodanig te behandelen, dat onze arbeid op een zekere volledigheid zou kunnen bogen.

Bij het schrijven der volgende bladzijden bleek het, dat de moeilijkheid nog grooter was dan wij hadden vermoed. Wij hebben ons dan ook, om het boek niet van te grooten omvang te doen worden, bij de bewerking van sommige onderdeelen der stof groote beperkingen moeten opleggen, welke wij vooral hebben gezocht in de wijze van behandeling der wetten, waarvoor goede commentaren bestaan. Naar die commentaren hebben wij telkens in een noot verwezen.

Onzen vroegeren chef, prof. mr. dr. Van der Grinten, oudsecretaris van Nijmegen en hoogleeraar aan de universiteit alhier, die zoo welwillend is geweest de drukproeven van ons werk door te lezen, zijn wij daarvoor zeer erkentelijk. Van zijn opmerkingen hebben wij een dankbaar gebruik gemaakt.

Nijmegen, Juli 1927. L.

Sluiten