Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

INHOUD

Bladz.

mieleeningen. Bijzondere leeningsvoorwaarden. Amortisatie en conversie. Opneming obligatiën in prijscourant effecten. Eigen obligatiën cis beleggingsobject. De gemeente-obligatiën als beleggingsobject voor derden. Couponbelasting.)

HOOFDSTUK IV

Het geldelijk beheer der takken van dienst in het algemeen

en dat der prcnluctie-bedrijven in het bijzonder 112

Algemeene opmerkingen. Toepassing art. 252 gemeentewet. De beheersverordening. Kapitaal van den tak van dienst. Beheer van den tak van dienst. Kasbeheer. Centrale kas voor de gemeentebedrijven. Kasbeheer door rekening-courant-vereffeningen. Betalingswijzen. (Centrale kwitantie-inning. Gelijkinning. Rekening-courant-systeem. Muntmetersysteem.) -Centrale boekhouding. Afschrijvingen en aflossingen. Beschikbaar blijvende middelen. Winst of verlies. Vergoedingen voor het hebben van buizen of kabels in gemeentegrond. Bijdrage bestuurskosten. Reserve. (Belegging der reserve. Rente over de reserve. Beschikking over de reserve. Reserve voor egalisatie der winstuitkeering.) Tarieven der bedrijven (gas, water en electriciteit). Huurkoopafdeelingen van gemeentebedrijven. Bijproducten.

HOOFDSTUK V

Het financieel beheer met betrekking tot de uitbreiding der gemeente en de volkshuisvesting 158

Grondbedrijf. (Doel. Boekingen. Bijboeking waardevermeerdering. Verband verlies bedrijf en kapitaaldienst gemeente. Inbreng gronden. Bouwrijp maken van grond. Winstbepaling. Erfpacht.) Hypotheekbank. (Werking.) Woningwet. (Steun van rijkswege. Toelating van de oereenigingen. Gemeentelijke stichtingen. Rijksvoorschotten. Exploitatiebijdragen. Batige saldi exploitatie woningwet-woningen. Overtollige kasgelden vereenigingen. Ongedekte exploitatie-tekorten. Renteverlies tijdens den bouw. Kosten van toezicht. Naasting van vereenigingswoningen. Kapitaalvorming bij woningbouw. Balans, enz. der vereenigingen. Contrêle) Bouw zonder rijksvoorschot. Noodwoningen. Middenstandswoningen. Steun voor particulieren bouw. Voorschotten voor verbetering van woningen. Woningbedrijven.

Sluiten