Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

3

gemeenten is het eenvoudig onmogelijk het beginsel der collectieve verantwoordelijkheid steeds in al zijn consequenties toe te passen; daar zal dus als regel de wethouder het meest geroepen zijn, om in niet belangrijke zaken een beslissing te nemen, een beslissing, welke dan geacht moet worden door het college van burgemeester en wethouders te zijn genomen.

Tegenover den raad pleegt men nochtans als regel niet te laten uitkomen, dat in de practijk van het beginsel der collectieve verantwoordelijkheid wordt afgeweken.

In enkele gemeenten wordt ook de burgemeester in de verdeeling der bestuurstaak van het college betrokken.

In verschillende gemeenten is voor het aan burgemeester en wethouders opgedragen beheer der gemeentefinanciên een commissie van bijstand ingesteld, als bedoeld in art. 60, tweede lid, der gemeentewet. De werkkring dezer commissie, waarvan een der leden van het college van burgemeester en wethouders, door dit college aangewezen, voorzitter moet zijn, moet worden geregeld bij ' verordening van den raad. In de vraag, hoe ver men den werkkring der commissie kan uitbreiden zonder met de wet in strijd te komen, zullen wij ons hier niet verdiepen; wij meenen, dat de besluiten der commissie slechts het karakter van een advies aan burgemeester en wethouders mogen hebben. In tal van gemeenten is echter aan de commissie practisch een zeker deel van de bestuurstaak opgedragen. De werkkring der commissies is in de verschillende gemeenten op zeer uiteenloopende wijzen geregeld *).

Meestal zijn in de verordeningen de onderwerpen opgesomd, waarover burgemeester en wethouders in elk geval het advies der commissie moeten inwinnen; daarnaast is de commissie dan bevoegd verklaard om over andere onderwerpen ook ongevraagd haar meening ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen.

Het secretariaat der commissie wordt meestal gevoerd door den

Commissie van bijstand voor de financiën.

nouaers opgearagen Deneer aer gemeeniennancien een commissie

) Voorbeelden van regelingen vindt men in: Van Poelje, De Nederlandsche gemeente, deel II, hoofdstuk i.

Sluiten