Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

Secretarie.

secretaris der gemeente of door een ambtenaar ter secretarie. In de groote gemeenten is de chef der afdeeling „Financiën" van de secretarie daarvoor, uit den aard van zijn werkkring, de aangewezen persoon. Daar, waar men het secretariaat der commissie aan een harer leden heeft opgedragen, worden de aan het secretariaat verbonden werkzaamheden veelal voor hem door den secretaris der gemeente of door een ambtenaar verricht, die alsdan de vergaderingen der commissie bijwoont.

Het centrale punt voor de administratie, welke voor het beheer der gemeentefinanciên noodig is, is de gemeente-secretarie, in de groote gemeenten de afdeeling „Financiën" daarvan. De secretaris, of, in de groote gemeenten, de chef der genoemde afdeeling zal tot taak hebben de administratieve voorbereiding en uitvoering van de besluiten, welke op het beheer der financiën betrekking hebben.

De grootte der gemeente en de plaatselijke omstandigheden bepalen, welke werkzaamheden van de in afdeelingen gesplitste secretarie aan de afdeeling „Financiën" zullen worden opgedragen. Zoo zal men in middelgroote gemeenten de administratieve uitvoering der pensioenwetgeving en de behandeling van ambtenarenen werkliedenaangelegenheden vaak aan de afdeeling „Financiën opdragen; in de groote gemeenten creëert men voor beide onderdeden een afzonderlijke afdeeling.

In sommige gemeenten is aan de afdeeling,, Financiën" ook de controle der gemeentefinanciên, hetzij voor haar geheelen omvang, hetzij voor een gedeelte, opgedragen. Wij meenen, dat dit geen aanbeveling verdient, omdat een goede organisatie «scht, dat contrêle en administratie in verschillende handen worden gelegd. Bovendien loopen de eischen, welke men aan het personeel der afdeeling „Financiën" van de secretarie behoort te stellen, niet parallel met die, waaraan contröle-ambtenaren moeten voldoen. Om deze redenen heeft men, zooals wij in hoofdstuk IX zullen zien, in tal van gemeenten de contrök op de gemeentefinanciên opgedragen aan een afzonderlijk bureau, waarvan het hoofd den titel van directeur van den gemeentelijken accountantsdienst,

Sluiten