Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

Wij ontleenen deze feitelijk onjuiste onderscheiding — immers de onder a bedoelde eigendommen zijn ook naar het burgerlijk recht eigendom der gemeente — met opzet aan de artt. 267 en 266 der gemeentewet, omdat wij er op willen wijzen, dat de onder a bedoelde eigendommen niet „mogen worden vervreemd, bezwaard of verpand, dan nadat zij door een besluit van den raad verklaard zijn, ter openbare dienst niet meer bestemd te wezen". De wetgever heeft gewild, dat hetgeen ten gebruike van het algemeen bestemd is, daaraan niet naar willekeur mag worden onttrokken. De bepaling is billijk; het gaat niet aan, dat den inwoners plotseling het recht wordt ontzegd gebruik te maken van openbare straten, wegen, plantsoenen, enz., waarvan zij tot nu toe steeds het genot hebben gehad. Toch kan het voorkomen, dat het in het algemeen belang is een dergelijk gemeente-eigendom aan den openbaren dienst te onttrekken. Men stelle zich b.v. het geval, dat de gemeente een breeden verkeersweg aanlegt tusschen twee hoofdwegen, die tot nu toe slechts door een smallen weg, enkele tientallen meters verder gelegen, waren verbonden; deze smalle weg zal dan gevoegelijk kunnen vervallen.

Ten aanzien van haar eigendommen heeft de gemeente overigens, behoudens hooger toezicht, dezelfde rechten en plichten als de wet aan ieder particulier toekent.

De negatieve bestanddeelen van het vermogen der gemeente bestaan uit haar terstond of later opeischbare schulden.

Om verlies van gemeentelijk vermogen tegen te gaan is het dus noodig:

a. er voor te waken, dat geen eigendom teloor gaat, zonder dat daartegenover een eigendom van teiT minste gelijke waarde voor de gemeente ontstaat;

b. de waardevermindering, welke eigendommen der gemeente door natuurlijke' of andere oorzaken ondergaan (de depreciatie) te compenseeren, hetzij door vervanging daarvan door nieuw eigendom, hetzij door schulddelging;

c. er zorg voor te dragen, dat vermeerdering van schuld niet anders plaats heeft dan door deze gepaard te laten gaan met vermindering van andere schuld of met de verkrijging van eigendom.

Sluiten