Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

19

wij voor bepaalde onderdeelen der gemeente-huishouding niet een balans zouden willen opmaken. Wij achten het opmaken van balansen, b.v. voor grondbedrijven, gasfabrieken, waterleidingen en dergelijke bedrijven, niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk-

Het opmaken daarentegen van balansen van alle bezittingen en schulden der gemeente kan worden beschouwd als een kniebuiging voor het geldbeleggend publiek, dat ten onrechte in „mooie" balanscijfers een bewijs ziet van de soliditeit der gemeente en daarbij vergeet, dat bet belangrijkste recht der gemeente is het recht tot belastingheffing, dat nu eenmaal niet op een balans onder cijfers kan worden gebracht.

, Volgens het reeds genoemde art. 266 der gemeentewet moeten de gemeentebesturen zorgen, dat een „nauwkeurige staat van hetgeen naar het burgerlijk recht eigendom der gemeente is" wordt opgemaakt en bijgehouden. Deze staat behoeft niets anders te zijn dan een dorre opsomming van de privaatrechtelijke eigendommen der gemeente en hij is dat in de practijk dan ook maar al te vaak. Ook de bepaling van art. 267, volgens welke gedeputeerde staten kunnen bevelen (hetgeen zij in de meeste provinciën hebben gedaan), dat in de gemeenten, waar het hun nuttig schijnt, van de gemeentewegen, vaarten en andere ten dienste van het algemeen bestemde zaken een staat worde opgemaakt en bijgehouden, is in de practijk van weinig beteekenis.

Dat in de practijk aan den bij art. 266 bedoelden staat weinig waarde wordt gehecht, blijkt wel hieruit, dat er tal van gemeenten zijn, die haar plicht in dit opzicht niet behoorlijk nakomen. Het schijnt bovendien, dat in sommige provinciën gedeputeerde staten — aan wie de staat en de jaarlijks daarin gebrachte verandering moeten worden medegedeeld — het zelfs niet noodig achten die gemeenten op haar verplichting te wijzen. Toch heeft de wetgever aan den staat zooveel waarde gehecht, dat hij openbaarheid er van noodig oordeelde. De staat moet n.1. met de daarin jaarlijks gebrachte verandering, hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar zijn.

Staat van eigendommen.

Sluiten