Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

GEMEENTEBEGROOTING EN BEGROOTINGEN TAKKEN VAN DIENST

Wijze van raming.

middel van administratieve mandaten l) worden omgeslagen over de posten, waarop zij eigenlijk thuis behooren, in het algemeen dus die posten, waartegenover in uitgaaf of in ontvang een contrapost tot een gelijk bedrag staat.

Op blz. 57 merkten wij op, dat men het stelsel van rubriceering, dat aan de begrooting ten grondslag ligt, veelal aanduidt met den naam van netto-methode. Deze benaming werkt verwarrend, omdat men, wanneer men het, ook in de vakliteratuur, over T>egrootingsstelsels heeft, alleen dan van netto-methode spreekt, indien de inkomsten en uitgaven tot haar zuiver bedrag op de verschillende posten worden verantwoord. En dit nu mag juist ni'ef. Art. 7 der rekeningsvoorschriften bepaalt uitdrukkelijk, dat, behoudens de in het artikel gestelde uitzonderingen, de inkomsten tót het werkelijk ontvangen onzuiver bedrag, zonder eenigen aftrek hoegenaamd, moeten wordên^vërantwoord. Men heeft dus goed te onderscheiden tusschen netto-methode van rubriceering en netto-methode van raming. Toepassing der netto-methode van raming is, wij herhalen, in het algemeen niet geoorloofd.

Voor de raming der posten is overigens een bepaalde methode niet aangegeven. Het is in het algemeen gewenscht, de uitgaven niet te schriel en de inkomsten aan den voorzichtigen kant te ramen; daardoor verkrijgt men een begrooting, welke eenige reserve bevat en welke althans meer dan een zoogenaamde scherpe begrooting zekerheid geeft, dat niét te weinig aan belasting zal worden geheven. Té hooge raming van uitgaven echter kan met het oog op de wenschelijkheid van een zoo zuinig mogelijk beheer bezwaren opleveren.

In het algemeen kan men zeggen, dat de inkomsten en de uitgaven over het laatst afgesloten jaar een goeden maatstaf vormen voor de raming voor het komende jaar. In de memorie van toelichting, welke de begrooting moet vergezellen, moeten krachtens de comptabiliteitsvoorschriften nauwkeurig en volledig de gronden worden aangegeven, waarop elke raming berust, en bij verschil tusschen de voorgedragen posten en die van het vorige dienstjaar de redenen van de verschillen worden aangegeven; de opneming van nieuwe *) Zie bladz. 246.

Sluiten