Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTEBEGROOTING EN BEGROOTINGEN TAKKEN VAN DIENST

65

geschetst, heeft de bedoeling, de beraadslagingen over de begrooting in de openbare raadszittingen te bekorten. Dikwijls worden dan ook bij de behandeling der begrooting in den raad slechts die punten in het debat gebracht, welke in de afdeelingen aanleiding hebben gegeven tot het doen van vragen en het uitoefenen van kritiek. Veelal vangen de openbare beraadslagingen aan met het voeren van algemeene beschouwingen; daarna heeft de zoogenaamde artikelsgewijze behandeling plaats. Na afhandeling van de volgnummers der begrooting volgt de eindstemming.

Krachtens art. 242 der gemeentewet behoeft de begrooting, om te werken, de goedkeuring van gedeputeerde staten, aan wie zij, nadat zij door den raad is vastgesteld, ten minste twee maanden vóór den aanvang van het jaar, waarvoor zij moet dienen, ter goedkeuring moet worden voorgedragen. Gedeputeerde staten moeten hun beslissing nemen vóór den aanvang van het jaar; vóór dien tijd kunnen zij de beslissing verdagen, hetgeen moet geschieden bij een met redenen omkleed besluit. De hier genoemde termijnen worden in de practijk zeer vaak overschreden. Behoudens de uitzondering, waarop wij hiervóór reeds hebben gewezen, moeten gedeputeerde staten hun goedkeuring verleenen of onthouden aan de begrooting in haar geheel, gelijk zij door den raad is vastgesteld.

De wet bepaalt niet, door welke overwegingen gedeputeerde staten zich bij de beoordeeling der begrooting moeten laten leiden. Men kan dit trouwens onnoodig achten, omdat het van zelf spreekt, dat zij zich daarbij hebben af te vragen, of de raad de wettelijke bepalingen heeft nageleefd en of de aangeboden begrooting in overeenstemming is met regelen van goed financieel beheer.

Gedeputeerde staten zullen dus in hoofdzaak hebben na te gaan:

a. of de uitgaven, welke de wet aan de gemeente heeft opgelegd, op de begrooting zijn gebracht;

b. of dé*overige uitgaven, welke op de begrooting zijn geraamd, in het belang zijn van de gemeente en of daarbij met haar draagkracht rekening is gehouden;

c. of tegenover de geraamde uitgaven inkomsten zijn geraamd,

Leppink - Gem.-fin. 5

Goedkeuring der

begrooting.

Sluiten