Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

79

uitbetaald tegen inlevering van het onderpand, de gefiatteerde aanvraag en de ingevulde en onderteekende akte. Voor de opmaking der akte stelt de bank gratis formulieren verkrijgbaar.

De beleeningen worden gesloten voor één maand en op gelijken voet geprolongeerd, indien zij noch door de bank, noch door de gemeente worden opgezegd. Bij verandering in den rentestand vindt deze dadelijk toepassing op den dag van ingang der wijziging.

Voor het opnemen van gelden in rekening-courant bij de Nederlandsche bank gelden gelijke regelen, met dien verstande, dat de rekeningcourant-overeenkomst door elk der partijen van dag tot dag kan worden opgezegd; over saldi ten laste der bank wordt geen rente vergoed.

Het onderpand kan in beide gevallen bestaan in effecten met een zekere overwaarde (surplus). Het surplus moet, naar gelang van den aard der effecten, 15 tot 100 % bedragen; voor obligatiën in leeningen ten laste van den staat, de provinciën en de gemeenten is een surplus van 15 % voldoende. Obligatiën, welke door de gemeente zelf zijn uitgegeven, worden niet als onderpand aangenomen.

Door tusschenkomst van een bankinstelling kan de gemeente ook ter beurze gelden leenen op onderpand van effecten en wel:

a. voor een maand (prolongatie);

b. voor drie maanden (beleening);

c. voor onbepaalden tijd tot wederopzegging door een der partijen (leening on call).

De bepalingen, welke voor deze leeningen gelden, komen voor een goed deel overeen met die, welke zijn gemaakt voor beleeningen bij de Nederlandsche bank.

Heeft de gemeente geen effecten, dan zal zij de noodige gelden veelal kunnen verkrijgen van een bankinstelling tegen afgifte eener promesse of door acceptatie van een wissel. Het aldus door de bank tijdelijk vastgezette geld kan zij zoo noodig liquide maken door de promesse of den wissel bij de Nederlandsche bank in herdisconto te geven.

Na de oorlogsjaren heeft echter de Nederlandsche bank bij het in herdisconto nemen van door de gemeenten afgegeven promessen

Leenen op accept.

Sluiten