Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

83

bij de bank voor de gemeenten rekeningen geopend. Deze kunnen, krachtens een met de bank te treffen regeling, bestaan in een rekening-courant, waarbij zoowel over de debet- als over de creditsaldi rente wordt berekend. Het gevolg hiervan is, dat verschillende gemeenten in haar behoeften aan tijdelijk kasgeld voorzien door in rekening-courant met de bank bedragen op te nemen.

Anticipatie-biljetten worden hier te lande alleen door enkele groote gemeenten gebezigd als middel, om tijdelijk in de behoeften aan kasgeld te voorzien. Zij zijn aan te merken als obligatiën, die na een korten tijd — een tijdvak van 5 jaar is wel het maximum — worden afgelost.

De rente kan in termijnen, telkens b.v. na verloop van een half jaar, worden voldaan. Zij kan ook worden betaald tegelijk met de aflossing.

Anticipatie-biljetten hebben het voordeel, dat men niet tot één credietgever is beperkt. Omdat de stukken aan toonder kunnen zijn en in kleine coupures kunnen worden uitgegeven, bereikt men daarmede ook particulieren, die hun gelden op korten termijn rentegevend willen beleggen.

Wij schreven reeds, dat kasgeldleeningen dikwijls worden aangegaan om daarmede voorloopig uitgaven te dekken, welke eerlang uit de opbrengst eener geldleening op langen termijn moeten worden bestreden. Men noemt het omzetten van vlottende schuld in een leening op langen termijn het consolideeren der vlottende schuld. Op welk tijdstip tot consolidatie van vlottende schuld moet worden overgegaan, is in het algemeen niet te zeggen. Wij hebben reeds gezien, dat het bedrag, waarvoor de gemeente leeningen op korten termijn kan sluiten, aan, zij het ook niet met eenige nauwkeurigheid aan te geven, grenzen is gebonden. Indien men vermoedt, dat deze grens weldra zal zijn bereikt, zal de noodzakelijkheid van consolidatie der vlottende schuld aanwezig zijn; overigens zullen de percentages der rente, welke voor vlottende en vaste schuld moeten worden betaald, en die zeer dikwijls groote verschillen vertoonen, de keuze van den datum van consolidatie

Anticipatiebiljetten.

Consolidatie

vlottende

schuld.

Sluiten