Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

89

van leeningen voor kapitaalsuitgaven een extra druk op de financieele huishouding der gemeente uitoefent.

Een afwijking van den regel, dat alleen kapitaalsuitgaven door leening behooren te worden gedekt, heeft destijds plaats gehad ten aanzien van de uitgaven, welke de gemeenten zich moesten getroosten voor de mede aan haar opgedragen uitvoering van de distributiewet 1916 en voor haar verdere bemoeiingen op het gebied der voedsel- en brandstofvoorziening. Deze uitgaven behoorden feitelijk tot den gewonen dienst, immers het nageslacht zou daarvan geen of slechts in een ver verwijderd verband profijt kunnen trekken. Het budget van de meeste gemeenten echter werd door de kosten van de „distributie" — een woord, dat in den volksmond algemeen gebruikelijk was — in zoo aanzienlijke mate verzwaard, dat de verschillende colleges van gedeputeerde staten ten slotte hebben goedgevonden, dat voor de uitgaven een leening werd gesloten. Zij stelden evenwel als eisch, dat deze leening in een klein aantal jaren behoorde te worden afgelost. Op dit punt bestond echter geen eenstemmigheid. In verschillende provinciën werd een termijn gesteld van 5 a 10 jaar, slechts in enkele werd genoegen genomen met een aflossingsperiode van 20 jaar. Intusschen zijn onderscheidene gemeenten door de uitkeering van het rijk uit de opbrengst der destijds geheven oorlogswinstbelasting in staat gesteld haar schuld te dezer zake geheel af te lossen.

Indien vaststaat, dat voor bepaalde uitgaven een leening op langen termijn zal worden gesloten, eischen vooral de volgende vragen beantwoording:

a. In hoeveel jaren zal de leening worden afgelost en in welk tempo zal de aflossing geschieden?

b. Welke rentevoet zal aan de leening ten grondslag worden gelegd?

c. Op welke wijze zal worden getracht de leening op de voor de gemeente voordeeligste wijze te plaatsen?

Wij zullen pogen op deze vragen een antwoord te geven.

Het doel eener leening is, zooals wij zagen, mede, om de lasten Aflossing, van een kapitaalsuitgaaf zooveel mogelijk te verdeelen over de

Sluiten