Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

i

i

Plaatsing van leeningen.

lit geval, dat de leening a pari of tegen den parikoers (100 %) s aangegaan.

In het algemeen verdient het aanbeveling het nominale rentepercentage van gemeenteleeningen zoodanig te bepalen, dat de geldschieters niet worden gedwongen boven pari in te schrijven. Het geldbeleggend publiek, dat tuk is op een voordeeltje bij aflossing, bijt liever in een leening met disagio dan in een leening boven pari, ook al is in het laatste geval de rente over het nominale bedrag der leening wat hooger. De practijk heeft, naar wij meenen, geleerd, dat de beste resultaten worden verkregen met leeningen, welke met een gering disagio kunnen worden geplaatst.

In den regel wordt de rente der leeningen betaald in halfjaarlijksche termijnen, telkens op het einde van elk halfjaar. Rentebetaling telkens na verloop van een jaar, welke ook voorkomt, is voor de gemeente natuurlijk voordeeliger.

Plaatsing van leeningen kan geschieden:

a. door het aangaan eener onderhandsche overeenkomst en (of) de afgifte eener schuldbekentenis;

b. door uitgifte van obligatiën met coupons.

Plaatsing der leening op de onder a genoemde wijze heeft veel voordeelen. In de eerste plaats is de overeenkomst slechts onderworpen aan een zegelrecht naar de oppervlakte van het daarvoor gebruikte papier, met een minimum van ƒ 0,50, en de schuldbekentenis aan een vast zegelrecht van ƒ 0,30, terwijl obligatiën zijn onderworpen aan een zegelrecht van ƒ 6,— per ƒ 1000,— nominaal leeningsbedrag. Voorts voorkomt men den administratieven omslag, welke gedurende het geheele tijdvak, waarvoor de leening is gesloten, is verbonden aan de uitloting van obligatiën en de betaalbaarstelling van uitgelote obligatiën en coupons. Deze betaalbaarstelling veroorzaakt bovendien telkens terugkeerende kosten.

Voor den geldschieter levert de leening op één schuldbekentenis het bezwaar op, dat deze niet zoo gemakkelijk verhandelbaar is. Het komt dan ook wel voor, dat bij de plaatsing van een leening op één schuldbekentenis de geldschieter als eisch stelt, dat hij te allen tijde voor zijn vordering obligatiën van b.v. ƒ 1000 — kan krijgen.

Sluiten