Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

Plaatsing leeningen in buitenland.

A, B, C en D voor 300 obligatiën k 977/8 % E, F en G „ 500 „ ., 98% % H, I en J 475 „ „ 98% %

K en L „22 „ „ 988/4 %

dan zal de gunnings koers, wil de gemeente alle obligatiën plaatsen, 977/8 zijn, omdat boven dien koers slechts voor 997 obligatiën is ingeschreven. Was er een inschrijving voor 3 obligatiën meer geweest tegen den koers van 98%, dan zou de gunnings koers 8/s % hooger zijn geweest.

In het systeem van den gunningskoers, dat in de laatste jaren, voor zoover ons bekend is, door geen enkele gemeente is toegepast, zit dus voor beide partijen, voor den geldschieter en voor de gemeente, een speculatief element.

Dit is niet het geval met het systeem, waarbij te voren de toewijzigingskoers wordt vastgesteld. De inschrijver weet dan reeds bij de inschrijving waar hij aan toe is. Hij loopt slechts de kans, dat de leening overteekend wordt en dat hij daarom het bedrag zijner inschrijving slechts ten deele toegewezen krijgt of wel, dat hem, indien de leening ver overteekend wordt en hij slechts voor één obligatie of voor enkele obligatiën heeft ingeschreven, niets wordt toegewezen.

Voor de plaatsing harer leeningen behoeven de gemeenten zich niet tot de Nederlandsche kapitaalmarkt te beperken; zij kunnen ook een beroep doen op de buitenlandsche.

In dit geval moet wel gebruik worden gemaakt van de bemiddeling van buitenlandsche bankiershuizen en is het gewenscht, zoo niet noodzakelijk, de nominale waarde der obligatiën in de buitenlandsche rekeningseenheid uit te drukken. Aan dit laatste zijn natuurlijk, met het oog op de schommelingen van de wisselkoersen, vrij groote risico's verbonden.

In 1924 heeft de regeering er de aandacht op gevestigd, dat volgens een mededeeling van den Nederlandschen handelsattaché te Londen een leening van Amsterdam aldaar slechts een matig succes was geweest en dat ook de onderhandelingen over een Rotterdamsche pondenleening weinig vrucht hadden gedragen. Dit kwam,

Sluiten