Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

103

volgens den handelsattaché, doordat men zich niet tot de eerste klasse emissiehuizen had gewend. Het doet, zoo werd opgemerkt, aan het Nederlandsche en aan het Nederlandsch-Indische staatscrediet in Engeland geen goed, indien Nederlandsche gemeenten zich begeven in onderhandelingen over leeningen in Londen met huizen, welke niet volstrekt van de allerhoogste klasse zijn; het belang van dit punt achtte de handelsattaché niet te onderschatten.

Velen hebben bezwaar hun kapitaal te beleggen in obligatiën aan toonder. Daarom heeft men in de gemeente 's-Gravenhage getracht de voordeden, welke die beleggers zien in de inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld, ook toe te kennen aan de houders van obligatiën in de gemeenteleeningen. Daartoe is ingesteld een „Grootboek der 's-Gravenhaagsche gemeenteschuld" *), waarin rechthebbenden op den eigendom van bepaalde obligatiën ten laste der gemeente, alsmede andere rechthebbenden als zoodanig kunnen worden ingeschreven. Als hebbende eenig recht op obligatiën kunnen alleen natuurlijke en rechtspersonen worden ingeschreven. Het grootboek is verdeeld in zooveel afdeelingen als er rentetypen zijn, tegen welke leeningen ten laste der gemeente zijn uitgegeven. Hij, te wiens name bij een inschrijving een recht is aangeteekend, en zijn erfgenamen of de uitvoerder der uiterste wilsbeschikking, zijn gerechtigd de toezending te vorderen van een verklaring, inhoudende omschrijving zoowel van den aard als van den omvang van het recht.

Om als eigenaar van een of meer obligatiën te worden ingeschreven, wordt de inlevering van de obligatiën vereischt. Op de vervaldagen der coupons wordt de rente ter beschikking gesteld van hen, die daartoe volgens het grootboek recht hebben. Indien een in het grootboek ingeschreven obligatie uitloot, vervalt de inschrijving en wordt het bedrag daarvan ter beschikking van den rechthebbende gesteld.

Het voorbeeld van de residentie heeft, voor zoover ons bekend, geen navolging gevonden. *) Zie de hoofdartikelen in de Gemeentestem, nee. 4106, 4107 én 4108.

Grootboeken

gemeente'

schuld.

Sluiten