Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

127

In de groote gemeenten zouden de uitzonderingen op den regel, dat het centrale instituut belast is met het doen van ontvangsten en betalingen, zóó talrijk zijn, dat daar de voordeden van de centralisatie van het kasbeheer vervallen. De takken van dienst zijn daar trouwens van te grooten omvang om het kasbeheer onder de verantwoordelijkheid van één persoon te laten voeren. Daarom zal men een volledige centralisatie van het kasbeheer in de groote gemeenten des lands niet aantreffen.

Zonder de takken van dienst hun zelfstandigheid te laten verliezen, kan men deze voor een groot deel van het doen van ontvangsten en betalingen ontlasten door vereffeningen in rekeningcourant.

Men kan n.1. een regeling treffen, krachtens welke alle rekeningen ten laste van den tak van dienst, welke accoord zijn bevonden en de door de beheersverordening vereischte machtiging tot betaling hebben verkregen, aan den gemeente-ontvanger worden gezonden, die voor de betaling zorg draagt en daarna den tak van dienst voor de betaalde som in rekening-courant debiteert. Verder kan men de door den tak van dienst aan zijn debiteuren gezonden rekeningen ten kantore van den ontvanger laten betalen; de ontvanger crediteert voor de aldus betaalde bedragen de rekeningcourant van het bedrijf. Bij een dergelijke regeling kan de tak van dienst, indien dat een gasfabriek, een waterleiding of een electriciteitsbedrijf is, de geldophalers in eigen dienst houden. De door deze beambten opgehaalde gelden kunnen door hen dagelijks rechtstreeks ten kantore van den ontvanger worden afgedragen tegen ontvangstbewijs, dat zij op het kantoor van den tak van dienst bij hun verantwoording moeten overleggen. De gelden, welke aan de loketten van het bedrijf of op de fabrieksterreinen worden ontvangen, b.v. voor af te leveren cokes, kunnen bij een dergelijke regeling aan het einde van den kantoordag aan den ontvanger worden afgedragen.

Bij het doen van betalingen en ontvangsten moet er in het algemeen zooveel mogelijk naar worden gestreefd noodelooze ver-

Kasbeheer door rekening' courant-vereffeningen.

Betalingswijzen.

Sluiten