Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

Centrale kwitantieinning.

plaatsing van geldbedragen te voorkomen. Indien de ontvanger op een bepaald oogenblik voldoende kasmiddelen heeft, kunnen de voor de takken van dienst aan hem te betalen sommen veelal zonder eenig bezwaar rechtstreeks worden gestort bij de bank, met wie de ontvanger in rekening-courant staat. Ook van de girodiensten der bankinstellingen en van den postchèque- en girodienst kan een dankbaarder gebruik worden gemaakt dan dikwijls geschiedt. Te vaak nog wordt over het hoofd gezien, dat de meeste fraudes worden gepleegd door gelden te verduisteren; men doet daarom goed het doen van ontvangsten en betalingen met gesloten beurs zooveel mogelijk te bevorderen.

Wij zullen thans enkele opmerkingen maken omtrent de inning van de gelden, verschuldigd door de verbruikers van gas, electriciteit en water. Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat in vrijwel alle gemeenten, welke meer dan één productiebedrijf hebben, de meters in de perceelen der aangeslotenen door elk bedrijf afzonderlijk werden opgenomen. Aan de hand van de opgenomen meterstanden werden op het kantoor de verschuldigde bedragen berekend, daarna werden de kwitanties geschreven en vervolgens werden deze kwitanties aan de verbruikers ter betaling aangeboden. Had een gemeente een gasfabriek, een waterleiding en een electriciteitsbedrijf en had de afrekening met de verbruikers elke maand plaats, dan kreeg elke verbruiker zes maal per maand daarvoor bezoek van een gemeentebeambte.

De vele klachten, welke hierover door het publiek werden geuit, zullen er wel toe hebben medegewerkt, dat men in vele gemeenten een eenvoudiger methode heeft ingevoerd. Eenvoudiger althans voor het publiek, dat thans in die gemeenten slechts éénmaal per maand bezoek ontvangt van een gemeentebeambte, die voor alle bedrijven de meterstanden opneemt. Op een centraal punt (hier het ontvangers kantoor, elders het kantoor van een der bedrijven, in enkele gemeenten het kantoor van de centrale kas der gemeentebedrijven) wordt nu het verschuldigde aan alle bedrijven berekend, daarna wordt voor eiken verbruiker één kwitantie geschreven en deze gecombineerde kwitantie wordt den verbruiker ter betaling

Sluiten