Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

143

in aanmerking werden gebracht — en dat waren alleen de winstgevende — moesten in totaal ƒ 125.000,— betalen, of ongeveer 46 % van het geheele bedrag der bestuurs kosten. Het spreekt vanzelf, dat deze bijdragen in verhouding tot het totaal der bertuurskosten veel te hoog waren, en de bedoeling, om door de heffing der bijdragen de winsten der bedrijven op kunstmatige wijze te drukken zonder de inkomsten der gemeente te laten dalen, was al bijzonder doorzichtig. Trouwens bij de aanbieding der begrooting lieten burgemeester en wethouders duidelijk uitkomen, dat men „verplaatsing van belastingheffing" wenschte, en dat deze „verplaatsing" o. m. kon worden bereikt door „verhooging van bedrijfsbijdragen". Deze gulle bekentenis strekt hun, die ze hebben afgelegd, tot eer, maar op zich zelf veroordeelde zij reeds de heffing van bestuursbijdragen. Wil men de heffing er van consequent toepassen, dan moet men van alle bedrijven een bijdrage vorderen dan echter wordt elk bedrijf slechts met een relatief gering bedrag belast en wordt er geen noemenswaardige invloed op de resultaten van elk bedrijf afzonderlijk uitgeoefend. Het doel om de bedrijfsuit komsten te drukken en daardoor drang naar verlaging der tarieven tegen te gaan, wordt dan niet bereikt. Overigens heeft het vorderen der bijdragen slechts uit een theoretisch oogpunt beteekenis; zij leidt tot administratieven omslag en de berekening steunt op willekeurig gekozen en onbetrouwbare grondslagen; wij kunnen daarom voor de heffing der bijdragen niets gevoelen. De gemeente Arnhem heeft de bijdrage intusschen laten vervallen.

In de beheersverordening zal moeten worden bepaald, welke Reserve, bestemming aan de winst van het bedrijf zal worden gegeven. De rekeningsvoorschriften 1931 bepalen wel, dat de geheele winst in de gemeenterekening moet worden verantwoord, maar deze bepaling sluit niet uit, dat de aldus aan de gemeente uitgekeerde som onmiddellijk geheel of gedeeltelijk aan het bedrijf wordt terugbetaald als te reserveeren winst.

Vele argumenten, welke kunnen worden aangevoerd voor de vorming van reserves bij particuliere ondernemingen, gelden voor

*) Dit geschiedt bijv. te 's-Gravenhage.

Sluiten