Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

153

Met het onderscheid tusschen constante en veranderlijke kosten wordt bij de vaststelling der tarieven rekening gehouden.

Zoo zijn er o. m. tarieven, waarbij van de aangesloten verbruikers een zekere betaling wordt geëischt, welke onafhankelijk is van het aantal productie-eenheden, dat zij verbruiken, en ook tarieven, waarbij boven bepaalde aantallen verbruikte eenheden de verbruiker een minder bedrag per eenheid betaalt dan tot die aantallen. Voor zeer groote verbruiken gelden vaak afzonderlijke tarieven; zijn de verbruiken heel groot, dan worden daarvoor afzonderlijke overeenkomsten gesloten.

Er bestaat ten aanzien der tarieven zooveel verscheidenheid, dat het onmogelijk is daarvan hier een volledig overzicht te geven. Wij zullen ons er dus toe bepalen enkele veel voorkomende vormen van tarieven in het kort aan te duiden.

Bij de gasfabrieken wordt boven een vaste vergoeding meestal Tarieven nog een bepaald bedrag per m3 berekend. Dit houdt ook verband gas<abriekmet het feit, dat de veranderlijke kosten van het bedrijf in een vrij constante verhouding staan tot de productie. De vaste vergoeding bestaat in sommige gemeenten alleen in huur van den meter en deze huur wordt dan naar de capaciteit van den meter berekend 1). Elders wordt onder den naam van aansluitrecht of vast recht een vaste vergoeding geheven niet alleen voor huur van den meter, doch ook als bijdrage in andere vaste kosten, als voor rente en afschrijving van de kosten der distributieleiding en van de huisaansluiting. Het bedrag, dat boven de vaste vergoeding per eenheid wordt geheven, daalt vaak naarmate het verbruik in een bepaald tijdvak (meestal een maand) stijgt. Er zijn b.v. tarieven, waarbij voor de eerste in een maand verbruikte 40 m3 12 cent per ma, voor de volgende 40 m3 10 cent per m3 en voor het verbruik boven 80 m3 8 cent per m3 wordt berekend. De vast te stellen grenzen kunnen de capaciteit van den meter, de grootte van het perceel, den aard van het gasverbruik en zelfs de financieele draagkracht van den verbruiker tot grondslag hebben. De strijd, welken

) In den laatsten tijd is in sommige gemeenten de gasmeterhuur afgeschaft om daardoor het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie, welke het gas ondervindt van petroleum en vaste brandstoffen.

Sluiten