Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

Tarieven waterleiding.

de gasfabrieken in de laatste jaren hebben te voeren tegen de electriciteitsbedrijven, welke haar een deel van de gasaflevering ontnamen, heeft een krachtige propaganda voor het verbruik van gas voor verwarmingsdoeleinden tot gevolg gehad. Daarnaast hebben de gasbedrijven concurrentie te voeren met verwarming door middel van petroleum en vaste brandstoffen en dit alles heeft gemaakt, dat de directeuren der gasbedrijven in het beramen van middelen om de productie op te voeren en zoodoende tot een lageren kostprijs te komen, zeer vindingrijk zijn geweest. Min of meer ingewikkelde tarieven, vaak tot administratieven omslag leidende, zijn daarvan het gevolg geweest.

Bij de waterleidingen onderscheidt men in hoofdzaak metertarieven en abonnementstarieven. De veranderlijke kosten zijn bij dit bedrijf niet van groote beteekenis; daarom zijn er nog steeds tal van bedrijven, welke het verbruikte water niet of niet in alle aangesloten perceelen door een meter laten registreeren. De omstandigheid, dat een te zuinig waterverbruik onhygiënische toestanden in de hand kan werken, zal hieraan trouwens in vele gevallen niet vreemd zijn.

Bij het metertarief heeft betaling plaats per gebruikte eenheid; het aantal verbruikte eenheden wordt daarbij door een meter aangewezen.

Bij het abonnementstarief betaalt men een vast bedrag per maand of per kwartaal, dat afhankelijk is van de grootte van het perceel, van de capaciteit van den meter of van andere factoren. Zijn in de perceelen, waarvoor het abonnementstarief geldt, meters geplaatst, dan geeft het abonnement recht op een zeker aantal m*. dat van de grootte van het abonnement afhankelijk is. Boven dit aantal m8 moet dan een bepaald bedrag per m* worden betaald, terwijl, indien bet verbruik beneden de limiet is gebleven, geen restitutie plaats vindt. Dit tarief heeft het voordeel, dat een te zuinig verbruik van water wordt voorkomen en dat waterverspilling wordt tegengegaan.

Bij het metertarief wordt dikwijls bepaald, dat de verbruiker per maand of per kwartaal ten minste naar een zeker vast aantal

Sluiten