Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

167

daardoor het vroeger gekweekte vermogen voor een deel zou worden opgeteerd. *) Het komt ons dan ook juister voor het voordeelig verschil tusschen de geschatte waarde van den grond en de daarop drukkende leeningsschuld, van boekhoudkundig standpunt bezien, aan te merken als een schuld van het bedrijf aan de gemeente, waarover het bedrijf rente moet vergoeden. Wordt dus b.v. in het grondbedrijf gebracht een stuk grond, waarop een leeningsschuld drukt van ƒ 60.000,— en dat bij den inbreng een geschatte waarde heeft van ƒ 80.000,—, dan zouden wij willen journahseeren:

grond .ƒ80.000,—

aan gemeente (leeningsschuld) ƒ 60:000,—

aan gemeente (andere schuld) *) „ 20.000,—

De splitsing der rekening voor de schuld heeft het voordeel, dat uit de boekhouding van het bedrijf het verband met de boekhouding der gemeente duidelijk blijkt.

De onder b bedoelde gronden zullen in de meeste gevallen reeds terstond bij de eigendomsverkrijging in het grondbedrijf worden opgenomen. Het inbrengen behoort in dit geval te geschieden tegen den prijs van aankoop, vermeerderd met de daarop vallende kosten.

In de enkele gevallen, dat na de instelling van het grondbedrijf gronden worden gekocht, welke eerst later in het grondbedrijf worden ingebracht, behoort dit naar onze meening zoodanig te geschieden, dat reeds verworven vermogen niet wordt aangerand. In het algemeen zouden wij ook in dit geval de gemeente in de boeken van het bedrijf op een afzonderlijke rekening willen crediteeren voor het voordeelig verschil tusschen de geschatte waarde van den grónd en de daarop drukkende leeningsschuld.

Teneinde aangekochte gronden voor bouwterrein geschikt te Bouwrijp

maken, worden kosten besteed voor den aanleg van straten, het wn i • | , . grond,

leggen van rioleenngen en het aanbrengen van beplantingen. De

„) Deze meening wordt niet algemeen gedeeld. In sommige beheersverordeningen is bjjv. bepaald, dat ten laste van de hier bedoelde reserve mogen worden gebracht verliezen bij verkoop van gronden.

!) Vaak genoemd „leeningvrije schuld" of „ongerealiseerde reserve".

Sluiten