Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

Winstbepaling.

gemeente zal deze kosten aan het bedrijf in rekening brengen en dit zal de boekwaarde der gronden daarmede verhoogen. Indien het bedrijf er in slaagt voor de gronden, welke als bouwterrein worden verkocht, zoodanige verkoopprijzen te bedingen, dat alle kosten, inclusief die van het bouwrijp maken van den grond, worden goedgemaakt, dan is de gemeente, zonder dat dit offers van de algemeene begrooting heeft geëischt, in het bezit gekomen van verharde en gerioleerde wegen. Soms worden deze wegen door het bedrijf tegen een bepaalde som aan de gemeente overgedragen; ook komt het voor, dat de voor de wegen bestemde gronden zonder eenige verrekening uit het grondbedrijf worden genomen.

Laatstbedoelde handelwijze komt ons juist voor, omdat bij de bepaling van de verkoopprijzen van den grond rekening zal zijn gehouden met de kosten, welke aan het bouwrijp maken van den grond zijn verbonden. Het spreekt wel van zelf, dat, indien de gemeente terreinen reserveert voor zich zelf, b.v. voor de inrichting van speelterreinen en voor den bouw van scholen, er alle reden is, dat zij aan het bedrijf de waarde dier terreinen vergoedt.

Ter verkrijging van een goed overzicht van de met het grondbedrijf bereikte financieele resultaten moeten de daartoe behoorende complexen grond, welke als één zelfstandig geheel kunnen worden beschouwd, in de boekhouding afzonderlijk worden geadministreerd. Dit is ook noodig in verband met het bepaalde in art. 40 der rekeningsvoorschriften 1931, waarin o. m. is voorgeschreven, dat de rekening van baten en lasten van het grondbedrijf zoodanig moet worden ingericht, dat daaruit de resultaten van de exploitatie van elk grondcomplex duidelijk blijken. Van elk complex moet ten slotte het geleden verlies of de gemaakte winst tót uitdrukking komen.

Zoolang niet alle tot een complex behoorende gronden zijn verkocht, levert de becijfering der winst of van het verlies de moeilijkheid op, dat niet vaststaat wanneer en tot welke prijzen de resteerende terreinen zullen worden verkocht. Voor de bepaling der winst zal als balanswaarde dezer terreinen wel de boekwaarde daarvan worden aangenomen, welke eens in de vijf jaren door de periodieke

Sluiten