Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

is. Ook kan de gemeente gemakkelijker dan het rijk controle op de gestes der vereeniging uitoefenen. Verder is destijds als argument voor het intermediair der gemeente van de zijde der regeering aangevoerd, dat rechtstreeksche steun van rijkswege aan de woningvereenigingen niet past in het kader der wet.

De wet van 19 Februari 1921, S. 73, heeft het echter mogelijk gemaakt, dat steun voor den bouw van woningen door het rijk bij wijze van uitzondering rechtstreeks aan vereenigingen wordt verleend. Bij de vaststelling dezer wet werd in de eerste plaats gedacht aan het mijngebied in Zuid-Limburg, maar zij zou, zoo merkte de regeering destijds op, wellicht ook op andere gebieden toepassing kunnen vinden. „Het is de vraag", zoo schreef zij in de memorie van toelichting, welke het ontwerp van de wet vergezelde, „of de gemeenten, althans de kleinere, in het mijngebied op den duur opgewassen zullen zijn tegen de taak, die de ontwikkeling der industrie haar stelt. Het beste zou zijn, indien die vraag nimmer ontkennend zou behoeven te worden beantwoord. Het is evenwel noodzakelijk, met de kwade kans rekening te houden en te voorzien in het geval, dat de taak voor een gemeente te zwaar zou blijken. Onwil kan gebroken worden, onmacht valt niet zoo licht te genezen. Wat voor het mijngebied kan komen te gelden, kan ook voor andere gemeenten werkelijkheid worden. Komt het zoover, dan moet de gemeente uitgeschakeld kunnen worden en moet het rijk rechtstreeks met een daartoe geschikte vereeniging kunnen werken. Zulk een vereeniging zal aan bijzondere voorwaarden van betrouwbaarheid en beleid moeten beantwoorden; de regeering zal er eenige medezeggingschap in moeten hebben. Maar zij zal dan ook moeten dienen om het ontstaan van misstanden te voorkomen.

Men moet thans onderscheiden:

a. voorschotten, door het rijk aan de gemeenten verstrekt, die deze op haar beurt verstrekken aan vereenigingen;

b. voorschotten, door het rijk aan de gemeenten verstrekt, waarvoor de gemeente zelf woningen sticht;

c. voorschotten, door het rijk rechtstreeks aan vereenigingen verstrekt;

Sluiten