Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

Batige saldi exploitatie woningwetwoningen.

Dergelijke bijdragen worden nu niet meer toegekend. Thans is in art. 25 van het woningbesluit bepaald, dat de bijdragen slechts worden verstrekt ter tegemoetkoming in de ongedekte jaarlijksche kosten, veroorzaakt door de opruiming van krotten of de verbetering van woningen of in een onvermijdelijk jaarlijksch tekort op de exploitatie van woningen ter vervanging van krotten. Het jaarlijksche exploitatietekort mag een door den minister van sociale zaken te bepalen bedrag niet te boven gaan. De bijdragen worden alleen verleend onder voorwaarde van terugbetaling en worden in maximum toegekend tot een bepaald bedrag, zijnde de helft van de geraamde ongedekte jaarlijksche kosten of van de geraamde jaarlij ksche tekorten, onder voorwaarde, dat de gemeente de helft bijdraagt. Het juiste bedrag van de bijdragen in de tekorten wordt jaarlijks vastgesteld door de ministers van sociale zaken en van financiën.

Bij de jaarlijksche vaststelling der bijdrage, welke met overlegging der exploitatierekening telkens na afloop van het exploitatiejaar moet worden aangevraagd, houdt het rijk zich niet steeds aan de cijfers der ingezonden exploitatierekening. Indien b.v. de algemeene beheerskosten een bedrag van ƒ 7,50 per woning en per jaar hebben overschreden, wordt toch dit bedrag aangenomen bij de berekening der bijdrage.

Krachtens de overgangsbepalingen der wet van 14 Juni 1934, S. 316, zijn in art. 29 van het woningbesluit regelen opgenomen omtrent de bestemming der batige saldi, welke verkregen zijn of worden met de exploitatie van woningen, gebouwd met krachtens de woningwet verleenden steun. Deze regelen komen, in het kort, op het volgende neer:

a. een batig saldo op een complex wordt in de eerste plaats aangewend tot terugbetaling van bijdragen, sedert het in werking treden van de woningwet krachtens die wet voor het complex uitgekeerd;

b. batige saldi op complexen, waarvoor nimmer bijdragen zijn ontvangen of waarvan de uitgekeerde bijdragen reeds zijn terugontvangen, worden aangewend tot dekking van tekorten van andere complexen, welke bij dezelfde gemeente, vereeniging, vennootschap of stichting in exploitatie zijn;

Sluiten