Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

181

c het onder a en b vermelde vindt, ingeval van exploitatie door een vereeniging, een vennootschap of een stichting, slechts toepassing voor een bedrag ter grootte van 80% der batige saldi;

d. batige saldi, welke er zijn nadat het onder a, ben c vermelde toepassing heeft gevonden, worden gestort in een gemeenschappelijk fonds, dat door het bestuur der gemeente wordt beheerd.

Ingevolge art. 29a van het woningbesluit kunnen de geldmiddelen van het fonds worden aangewend tot dekking van tekorten op de exploitatie van woningen, tot huurverlaging van woningen, indien de huren te hoog zijn, en tot verbetering van de volkshuisvesting in de gemeente door verbetering van bestaande woningen, aanbouw van woningen, enz. Voor elke aanwending is de goedkeuring vereischt van den directeur-generaal der volksgezondheid, die ten deze overleg pleegt met den thesaurier-generaal van het departement van financiën en, ingeval van gemis van overeenstemming, de zaak voorlegt aan den minister van sociale zaken, die in overleg met den minister van financiën beslist.

De batige saldi, welke bestonden bij het in werking treden van de wet van 14 Juni 1934, S. 316, moesten reeds dadelijk in het gemeenschappelijk fonds worden gestort.

De annuïteiten ter zake van verleende voorschotten moeten telkens na afloop van het exploitatiejaar worden voldaan 1). In den loop van het jaar zijn geregeld huren ontvangen. Hierdoor en ook omdat de vereenigingen meestal een onderhoudsfonds en soms daarnevens een reservefonds hebben gevormd, hebben zij in den loop van het jaar vaak de beschikking over kasgelden, welke rentegevend kunnen worden gemaakt. In 1924 heeft de toenmalige minister van arbeid, handel en nijverheid er op aangedrongen, dat de bouwverenigingen haar overtollig kasgeld zouden storten hetzij in de kas der gemeente, hetzij bij een bankinstelling ten genoegen van het gemeentebestuur. Het wil ons voorkomen, dat het aanbeveling verdient daartoe tusschen de gemeente en de vereenigingen een rekening-courant te openen. Alle betalingen, welke de vereeniging aan de gemeente heeft te doen terzake van annuïteiten, belastingen,

*) Zie noot 2 op blz. 178.

Overtollige kasgelden vereenigingen.

Sluiten