Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

balans en de verlies- en winstrekening konden worden samengesteld, later is zij in dezen een stap verder gegaan. Er bestaat thans een „Regeling van de controle op de exploitatie van bezittingen, waarvoor steun van rijkswege ingevolge art. 38 (thans 56) der woningwet is verstrekt". Zij is vastgesteld bij beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën, dd. 30 Juni/13 Juli 1926.*)

Krachtens deze regeling moeten alle gemeenten en vereenigingen, aan welke overeenkomstig art. 56 der woningwet financieele steun uit 's rijks kas is verleend ten behoeve van den aankoop van grond, dan wel voor aankoop, aanbouw of verbouw van woningen voorschotten of bijdragen zijn toegekend, ter zake van dien grond of van die woningen een afzonderlijke administratie voeren. De ministers zullen het liefst zien, dat die administraties worden gevoerd naar de dubbele methode 2) van boekhouden. Daar zij echter vermoeden, dat sommige administrateurs met die methode met bekend zijn, zal ook met een andere administratie genoegen worden genomen, mits van deze ten minste deel uitmaken:

a. een kladkasboek, waarin alle ontvangsten en uitgaven dagelijks moeten wórden aangeteekend;

b. een tabellarisch netkasboek, waaruit overzichtelijk moet blijken, van welken aard de onderscheiden ontvangsten en uitgaven zijn;»)

c. een huurregister, ten minste vermeldende de namen van alle huurders, de vcor de woningen te vorderen huurprijzen, zoomede de werkelijk ontvangen huurbedragen;

d. een balansboek.

Overigens moeten de administraties zoo zijn ingericht, dat daaruit blijkt, welke de financieele uitkomsten zijn van de exploitatie

•) De regeling it opgenomen in de NeJaL Staatscourant 1926, no. 141.

*) De regeling spreekt van de dubbele methode en van de gewijzigde dubbele methode. Onder gewijzigde dubbele methode moet waarschijnlijk worden verstaan die vorm der methode van het dubbel-boekhouden, welken men wel eens aanduidt met den naam van „journaal-grootboekmethode .

*) Het ware beter geweest, dat de regeling niet had gesproken van „kladkasboek en „netkasboek", doch b.v. van dagboek en kasboek, omdat de eerste naam den indruk wekt, dat de netheid, welke voor elke administratie noodig is, voor het kasboek geen vereischte is.

Sluiten