Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

de door hen noodig geoordeelde werken op kosten der vereeniging te laten verrichten;

e. dat het bestuur verplicht is alle daarvoor vatbare goederen voor een door burgemeester en wethouders goed te keuren waarde tegen brandschade te verzekeren bij een of meer door dit college goed te keuren verzekeringsmaatschappijen;

ƒ. dat het bestuur verplicht is aan burgemeester en wethouders en aan door dezen aan te wijzen ambtenaren alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage te verleenen van alle boeken en bescheiden der vereeniging;

g. dat van de exploitatie dezer woningen een afzonderlijke boekhouding volgens de dubbele methode moet worden gevoerd, welke voldoet aan de voorschriften, door of namens burgemeester en wethouders gegeven;

h. dat de vereeniging verplicht is omtrent het reserveeren van gelden, de afschrijvingen op haar activa en nopens een te vormen onderhoudsfonds de voorschriften op te volgen, haar door burgemeester en wethouders gegeven;

i. dat binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar aan burgemeester en wethouders ter goedkeuring moeten worden ingezonden de balans per het einde van het vorig jaar en de verliesen winstrekerring over het vorig jaar, welke stukken moeten rijn ingericht volgens voorschriften, door of namens burgemeester en wethouders gegeven;

j. dat de huurprijzen der woningen de goedkeuring behoeven van burgemeester en wethouders en dat deze prijzen vóór de eerste verhuring aan die goedkeuring moeten zijn onderworpen;

k- dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn verandering van de onder j bedoelde huurprijzen te gelasten, aan welken last door de vereeniging moet worden voldaan;

/. dat de grond en de daarop gestichte woningen niet mogen worden vervreemd of bezwaard dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, dat deze woningen voor verhuring bestemd moeten worden en dat niet dan met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders de bestemming daarvan mag worden veranderd;

Sluiten