Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

195

worden gecompenseerd, moeten worden gedekt, kost velen gemeentebesturen heel wat hoofdbrekens.

Te dezen aanzien vallen overigens vrijwel dezelfde opmerkingen te maken als nopens de ongedekte tekorten op de exploitatierekeningen van arbeiderswoningen. Wij verwijzen daarvoor naar blz. 182 en v.

Wij wezen reeds op het streven van de regeering om den steun voor den bouw van woningen door gemeenten en vereenigingen geleidelijk in te krimpen. Te dien einde heeft rij den bouw van woningen door particulieren gesteund en wel door:

1. premies te verleenen in de bouwkosten;

2. via de gemeenten voorschotten te verleenen onder hypothecair verband van de te stichten woningen.

De premies, die aanvankelijk in maximum ƒ 2.000,— per woning bedroegen, zijn geleidelijk tot ƒ 300,— per woning verminderd; zij worden sedert 1924 niet meer toegekend.

Voorschotten onder hypothecair verband tot een zeer belangrijk gedeelte der bouwkosten (maximaal 90 %) werden van 1922 tot 1924 verleend voor den bouw van woningen, welke aan bepaalde eischen voldeden. Bij deze voorschotten trad de gemeente als tusschenpersoon op; de door het rijk verleende voorschotten werden aan de gemeente uitbetaald, die daarvoor debitrice van het rijk werd; de gemeente verstrekte daarna de gelden aan den bouwer onder hypothecair verband van zijn woning. Totdat de aldus verleende voorschotten geheel zullen zijn afgelost, blijft de gemeente als tusschenpersoon optreden.

In 1924 werden door de daarbij betrokken ministers vastgesteld „Regelen betreffende het beschikbaar stellen van voorschotten onder verband van tweede hypotheek voor den bouw van arbeiderswoningen . De bedoeling der regeering was toen slechts den bouwer te steunen, die het grootste deel der bouwkosten onder eerste hypothecair verband bij anderen kon opnemen, doch die niet voldoende contanten bezat, om het restant der bouwkosten ten volle te betalen. Voor dit restant kon hij gelden onder tweede hypothecair verband opnemen van de gemeente, die daartoe

Steun voor particulierei bouw.

Sluiten